Hải quan tăng cường triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN

08:39:37 | 10/9/2021

Hiện Hải quan đang tiếp tục hoàn thiện Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống CNTT phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung. Xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu họp trực tuyến Ủy ban chỉ đạo Quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia & tạo thuận lợi thương mại và đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch ủy ban 1899 về việc chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 8 của Ủy ban 1899. Triển khai Hệ thống Quá cảnh ASEAN (ACTS), theo đó đã phối hợp với với các chuyên gia ARISE Plus cài đặt hệ thống và chạy kiểm thử.

Từ 15/7 – 15/8/2021, số hồ sơ được xử lý trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 60 nghìn hồ sơ với khoảng gần 500 doanh nghiệp tham gia. Đến 15/08/2021, có 226 TTHC của 13 Bộ, Ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với hơn 4 triệu hồ sơ của gần 49 nghìn doanh nghiệp.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Hải quan đang tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 09 nước ASEAN. Từ 15/7-15/8/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN trên 15 nghìn C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước xấp xỉ 22,5 nghìn C/O. Lũy kế đến ngày 15/8/2021: số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 397.909 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 993.388C/O. Từ 01/8/2021, Tổng cục Hải quan đã triển khai chức năng cho phép doanh nghiệp và các bên liên quan tra cứu trạng thái chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan. Dự kiến Việt Nam kết nối trao đổi chính thức thông tin tờ khai hải quan xuất khẩu điện tử từ ngày 01/10/2021.

Hiền Lê (Vietnam Business Forum)