Căn cứ Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 11/11/2016;

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 13, khóa VI về công tác tổ chức Đại hội VCCI lần thứ VII.

Ban Thường trực VCCI thông báo về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII, cụ thể như sau:

Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: dự kiến trong 02 ngày, ngày 30 và 31/12/2021.

- Đia điểm và hình thức tổ chức: Trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội, trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, TP. Hà Nội và trực tuyến tại các Chi nhánh VCCI trên toàn quốc.

- Số lượng đại biểu: dự kiến  450 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời.

Nội dung Đại hội:

- Tổng kết công tác VCCI nhiệm kỳ VI (2015 – 2020), thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VII (2021 – 2026).

- Sửa đổi Điều lệ VCCI.

- Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường trực và Ban Kiểm tra khóa VII.

Tổ chức Hội nghị Hội viên khu vực:

- Tổ chức Hội nghị hội viên theo 08 khu vực trong cả nước để hiệp thương bầu đại biểu dự Đại hội và thảo luận Dự thảo các văn kiện Đại hội.

- Cơ cấu, số lượng, cách thức bầu đại biểu đi dự Đại hội thực hiện theo Phương án hiệp thương nhân sự đại biểu dự Đại hội VCCI lần thứ VII.

 - Thời gian tổ chức Hội nghị Hội viên khu vực từ ngày 07 – 12/12/2021.

Ban Thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông báo đến các Ủy viên Ban chấp hành VCCI, các hội viên VCCI và toàn thể các đơn vị trực thuộc trong toàn hệ thống VCCI biết.