Các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng

08:50:44 | 22/3/2022

Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng là hệ thống mạng truyền dẫn căn bản, đặc biệt quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước là hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, được sử dụng riêng trong hoạt động truyền số liệu và ứng dụng công nghệ thông tin.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng chia làm 2 cấp trong đó cấp 1 sẽ kết nối tới các thiết bị đầu cuối tại Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các Bộ, Ban, ngành và các cơ quan tương đương trực thuộc Trung ương, Tỉnh ủy/Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Bưu điện Trung ương cung cấp, quản lý, vận hành và khai thác. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 là phân hệ kết nối tới các thiết bị đầu cuối tại các cơ quan cấp huyện, cấp xã. Đây là hệ thống hạ tầng truyền dẫn đơn nhất, áp dụng cho mọi loại hình ứng dụng và dịch vụ, do đó, sẽ giúp đảm bảo an toàn thông tin hiệu quả và tiết kiệm hơn rất nhiều so với hạ tầng đa dạng, nhiều cửa ngõ ra vào Internet vốn tiềm ần nhiều rủi ro.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng phương thức kết nối chủ yếu bằng cáp quang, những dịch vụ phổ biến được triển khai tại các địa phương gồm VPN, WAN, thư điện tử, truy cập Internet, trao đổi văn bản, xác thực, web, truyền dữ liệu… ứng dụng vào các hệ thống nghiệp vụ như: hệ thống một cửa, hệ thống quản lý hồ sơ công việc, hệ thống quản lý khai thác hồ sơ công chức, viên chức trong tỉnh, cổng thông tin điện tử…

Tháng 02/2022, Cục Bưu điện Trung ương đã xây dựng phương án chuẩn hóa kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng tại Tỉnh/Thành phố theo hướng: toàn bộ kết nối mạng cấp 2 tại Tỉnh/Thành phố tập trung tại thiết bị của Cục Bưu điện Trung ương, doanh nghiệp viễn thông không tham gia định tuyến của mạng, chỉ cung cấp hạ tầng truyền dẫn.

Đại diện của Viettel cho biết, nhà mạng này đang khẩn trương khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II theo hướng dẫn của Cục, nhằm hoàn thành chuẩn hóa kết nối mạng xong trước tháng 9/2022. Với năng lực hạ tầng mạng lưới gần 130.000 trạm phát sóng, hạ tầng cáp quang lên tới 500.000 km, hệ thống kênh tại 100% các xã/phường/thị trấn; đội ngũ chuyên gia và kỹ sự an toàn thông tin hàng đầu Việt Nam, Viettel là một trong những doanh nghiệp có đóng góp tích cực vào triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cùng với quá trình tham gia sâu vào việc xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Danh mục dịch vụ cung cấp trên mạng TSLCD
1. Dịch vụ cơ bản
a) Dịch vụ mạng riêng ảo (điểm điểm, đa điểm);
b) Dịch vụ kênh thuê riêng;
c) Dịch vụ truy nhập Internet chuyên dùng

d) Dịch vụ hội nghị truyền hình;
đ) Dịch vụ thoại;
e) Các dịch vụ cơ bản khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2. Dịch vụ giá trị gia tăng
a) Dịch vụ thư thoại;
b) Dịch vụ thư điện tử;
c) Dịch vụ IPTV;
d) Dịch vụ thuê máy chủ ảo;
đ) Các dịch vụ giá trị gia tăng khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Dịch vụ cộng thêm
a) Các dịch vụ cộng thêm của thoại IP, gồm: dịch vụ hiển thị số chủ gọi, dịch vụ chờ cuộc gọi,
dịch vụ chuyển cuộc gọi, dịch vụ chặn cuộc gọi, dịch vụ quay số tắt;
b) Các dịch vụ cộng thêm khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông

T.H (Vietnam Business Forum)