Ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn

08:35:50 | 10/6/2024

Những năm gần đây, Sơn La đã có nhiều bước tiến đáng kể trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN). Các thành tựu này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Giai đoạn 2020 - 2025, các cơ chế chính sách về KH&CN tiếp tục được tập trung hoàn thiện và ứng dụng vào thực tiễn. Hoạt độn


Ông Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở KH&CN

g nghiên cứu, ứng dụng KH&CN từng bước được đẩy mạnh toàn diện trên các lĩnh vực. Giai đoạn 2021 - 2023, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã triển khai 64 nhiệm vụ KH&CN (gồm 60 nhiệm vụ cấp tỉnh, 04 nhiệm vụ cấp quốc gia), trong đó trên 50% nhiệm vụ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp.

Thông qua nghiên cứu ứng dụng KH&CN đã lựa chọn được nhiều giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đã có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất giúp mở rộng diện tích tại chỗ và nhân rộng sang các vùng lân cận. Nhiều sản phẩm được xây dựng thương hiệu ngày càng lan tỏa và có chỗ đứng trên thị trường tạo nên các vùng sản xuất hàng hóa nông sản tập trung phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp, là ứng dụng KH&CN trong việc phát triển nguồn giống và trồng thâm canh rừng cây gỗ lớn bằng thông Caribê tại tỉnh Sơn La; nghiên cứu ứng dụng xây dựng mô hình trồng nho giống mới chịu hạn (giống Hạ Đen) theo hướng hữu cơ; nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của con lai F1 giữa bò BBB và bò lai Sind trên địa bàn tỉnh; ứng dụng thiết bị máy bay không người lái (UAV) tích hợp công nghệ 4.0 theo dõi sinh trưởng, sức khỏe một số cây trồng nông nghiệp (xoài, nhãn),...

Ngoài ra còn có quy trình phục tráng các giống đặc sản được ứng dụng để bảo tồn, phát triển nguồn gen cây trồng quý của tỉnh như giống lúa nếp tan Mường Và, nếp tan Ngọc Chiến, giống lúa đặc sản bản địa I1, giống xoài tròn Yên Châu; cùng với đó là các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng chủ lực được ứng dụng trong sản xuất góp phần ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Công nghệ chế biến và bảo quản được ứng dụng góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông, lâm nghiệp như sản phẩm rượu vang Sơn Tra, rượu chuối, chuối sấy Yên Châu, rượu mận, mứt mận Mộc Châu, mật ong Sơn La; nước mắm Quỳnh Nhai,...

Đồng thời, xây dựng và phát triển thương hiệu 28 sản phẩm nông sản mang địa danh của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, trong đó 03 chỉ dẫn địa lý, 22 nhãn hiệu chứng nhận; 03 nhãn hiệu tập thể. Có 02 sản phẩm được bảo hộ tại nước ngoài. Đề tài cấp thiết địa phương quốc gia “Nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển sản xuất nhãn bền vững tại Sơn La và một số tỉnh phía Bắc”.

Bên cạnh các nghiên cứu phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, các đề án khoa học, giải pháp phát triển nông nghiệp được nghiên cứu để đề xuất ban hành các chính sách thiết thực góp phần không nhỏ trong phát triển nông nghiệp của tỉnh. Điển hình như từ kết quả của đề án khoa học "Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030" đã phối hợp tham mưu xây dựng Nghị quyết số 08- NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Kết luận số 90-KL/TU ngày 15/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngoài ra còn có Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 21/03/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Kế hoạch số 219-KH/TU ngày 16/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ông Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh cho biết: Thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản, quy định chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư đổi mới công nghệ; bàn giao kết quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã nghiệm thu cho các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố ứng dụng, nhân rộng trong thực tiễn. Nâng cao chất lượng hoạt động tham mưu, tư vấn của các hội đồng tư vấn trong việc đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng. Định hướng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN bám sát nhiệm vụ của tỉnh, góp phần đắc lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trần Công (Vietnam Business Forum)