Doanh nghiệp FDI phải đăng ký lại trước ngày 1/2/2014

08:48:38 | 22/8/2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về việc đăng ký lại, chyển đổi doanh nghiệP FDI và đổi giấy chứng nhận đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Theo Dự thảo, các DN FDI phải thực hiện đăng ký lại trước ngày 1/2/2014. Hết thời hạn nêu trên, DN không thực hiện đăng ký lại phải thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động theo các quy định của pháp luật.

Kim Ngọc