NINH BÌNH

Quản lý hiệu quả tài nguyên

10:29:30 AM | 22/12/2015

Tài nguyên và môi trường luôn được coi là lĩnh vực “nóng” với những vấn đề nhạy cảm liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường. Nhìn nhận sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm, phải có bước đột phá vào những khâu chủ yếu, tạo đà cho bước phát triển mới đang được ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình đặc biệt quan tâm. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Chu Thanh Hà,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình xung quanh vấn đề trên.  Ngô Khuyến thực hiện.

Trong những năm qua, Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu, thực hiện những cơ chế, chính sách nào để tỉnh Ninh Bình vừa khai thác hợp lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, mặt nước,… vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn, thưa ông? 

Trong 10 năm qua, Sở đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 54 văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường gồm: 43 Quyết định, 06 Chỉ thị, 03 Nghị quyết, 02 Chương trình hành động. Đây là những định hướng, chỉ đạo quan trọng đối với công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường phù hợp với thực tiễn của địa phương. Ngoài ra, theo thẩm quyền, Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực ngành được giao quản lý. Công tác phối hợp xây dựng các hướng dẫn liên ngành về quản lý khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất đạt hiệu quả, góp phần tạo nguồn thu lớn cho ngân sách.

Trong văn bản đã ban hành, phải kể đến những văn bản mang tính đột phá góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước như: Quyết định số 473/2007/QĐ-UBND ngày 14/2/2007 ban hành quy định thực hành tiết kiệm trong sử dụng đất, đá vôi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; các quyết định về ban hành Bảng giá các loại đất hàng năm và hoàn thành bảng giá các loại đất áp dụng từ 1/1/2015 đến 31/12/2019; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Ông đánh giá thế nào về quá trình triển khai, kết quả đạt được của tỉnh Ninh Bình trong công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường?

Xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của ngành, toàn ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ ra soát, trình UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cần phải chỉnh sửa, bổ sung và ban hành mới thuộc các lĩnh vực khoáng sản, đo đạc và bản đồ tài nguyên nước và lĩnh vực đất đai theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi bổ sung 16 thủ tục, hủy bỏ 49 thủ tục.

Do trụ sở của 2 đơn vị khác nhau, để doanh nghiệp dễ tiếp cận trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Sở thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng cho phép văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và làm thủ tục trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở ký Giấy chứng nhận theo quy định của Luật đất đai năm 2013. Vì vậy đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xuống còn không quá 20 ngày, đối với thủ tục hành chính đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giải quyết ngay trong ngày.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, tất cả các thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết… được niêm yết công khai nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp, người dân biết và thực hiện theo đúng quy định. Đặc biệt, Sở đã ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả; quy định trách nhiệm, thời gian của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quy trình luân chuyển hồ sơ, sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị nên phần lớn hồ sơ tiếp nhận và trả đúng hẹn.

Sở có tham mưu, thực hiện những kế hoạch, giải pháp nào nhằm cải thiện hơn nữa chỉ số tiếp cận đất đai?

Trước đà phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, ngành tài nguyên và môi trường triển khai khá quyết liệt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của ngành như: Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của 8/8 đơn vị cấp huyện; hướng dẫn UBND huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt; báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2015; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2015 và hoàn thành bảng giá các loại đất áp dụng từ 1/1/2015 đến 31/12/2019; trình UBND tỉnh quyết định thu hồi , giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 53 dự án với tổng diện tích 155,64 ha, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của tỉnh. Ngoài ra, Sở đã triển khai đo đạc, chỉnh lý 9 xã với tổng diện tích 6.236ha trong đó: 3 xã, thị trấn của huyện Yên Khánh và 6 xã của huyện Kim Sơn. Bàn giao sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho 10 xã, chỉnh lý 2.079 hồ sơ biến động đất đai, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại 02 xã theo dự án Đo đạc, chỉnh lý Bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.