NINH BÌNH

Khai thác kinh tế biển hiệu quả, bền vững

11:28:48 AM | 22/12/2015

Kim Sơn có vùng bãi bồi ven biển với diện tích tự nhiên trên 9 nghìn ha, có lượng phù sa màu mỡ, nguồn phù du phong phú, đa dạng, thuỷ thế thuận lợi. Do đó, phát triển kinh tế biển được xác định là một trong các chương trình trọng tâm, trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện. Để cụ thể hơn về nội dung trên, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn. Ngô Khuyến thực hiện.

Chủ tịch đánh giá thế nào về kết quả phát triển kinh tế của Kim Sơn trong 5 năm gần đây?

Trong 5 năm qua, sản xuất nông nghiệp huyện tăng trưởng bình quân 3,1% (đạt 100% kế hoạch). Toàn huyện có 3 trang trại, 72 gia trại theo mô hình tổng hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao. Chương trình MTQG xây dựng Nông thông mới đạt kết quả khá. Hết năm 2014 tổng số vốn huy động nông thôn mới đạt 1.849 tỷ đồng; đến nay có 6 xã đạt chuẩn nông thông mới (Thượng Kiệm, Kim Đông, Yên Mật, Quang Thiện, Yên Lộc, Tân Thành). Giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ năm 2015 (theo giá cố định năm 1994) đạt 1.109 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,5%. Cụm công nghiệp Đồng Hướng hiện có 06 doanh nghiệp đang hoạt động. Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Các làng nghề truyền thống giữ gìn và phát huy. Giá trị sản xuất dịch vụ (giá cố định năm 1994) bình quân tăng 15,2%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn hàng năm đều tăng, năm 2015 ước đạt 2.870 tỷ (bằng 1,84 lần so với năm 2011). Lượng khách du lịch có xu hướng tăng, bình quên mỗi năm đón trên 150 nghìn lượt khách, trong đó khoảng 15% khách quốc tế. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn bình quân hàng năm ước đạt 4 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn bình quân nhiệm kỳ 2010-2015 đạt 89,027 tỷ đồng (đạt 112,3% chỉ tiêu được giao).

Chủ tịch đánh giá thế nào về quá trình triển khai, kết quả đạt được của Kim Sơn sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 18/7/2005 của Tỉnh ủy Ninh Bình về phát triển vùng kinh tế ven biển đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Trong thời gian tới, Kim Sơn sẽ thực hiện hướng đi, giải pháp nào nhằm khai thác kinh tế biển hiệu quả, bền vững?

Trong những năm qua, huyện Kim Sơn đã tăng cường quản lý, tập trung khai thác có hiệu quả vùng bãi bồi ven biển; thực hiện quy hoạch thủy lợi vùng thủy sản, đã và đang triển khai thực hiện các dự án như: Dự án nâng cấp đê Bình Minh 2 giai đoạn 2; dự án hàn khẩu, nâng cấp đê Bình Minh 3; dự án cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản, hải sản theo hướng công nghiệp vùng bãi bồi ven bển, dự án đường giao thông 6 xã bãi ngang, dự án đường QL10, ĐT481, ĐT480, tuyến đường bộ ven biển,…tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung và sản xuất, nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản vùng bãi bồi nói riêng.

Cùng với đó, Kim Sơn đã triển khai quy hoạch thị trấn Bình Minh thành trung tâm của huyện mới trong tương lai, quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 6 xã Bãi ngang: Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải, Kim Mỹ, Kim Tân, Cồn Thoi (trong đó xã Kim Đông đã được UBND tỉnh công nhận là xã nông thôn mới năm 2014).

Trong sản xuất, huyện đã đưa một số đối tượng con nuôi có giá trị kinh tế cao và nuôi thả ở vùng nước mặn, nước lợ như tôm sú, tôm rảo, tôm thẻ chân trắng, cua xanh, cá chẽm, cá mú, nhất là phát triển mạnh nuôi ngao với diện tích hàng nghìn ha…

Trong thời gian tới, nhằm khai thác kinh tế biển hiệu quả, bền vững, huyện thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế vùng ven biển đến năm 2020, định hướng đến 2030 cụ thể bằng các giải pháp: Tập trung huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư với tổng mực dự kiến khoảng 5.700 tỷ đồng cho giai đoạn 2015-2020 và khoảng 13.800 tỷ đồng giai đoạn 2021-2030. Trong đó vốn trong nước chiếm trên 50% tổng nhu cầu vốn được huy động chủ yếu thông qua việc khuyến khích và xúc tiến đầu tư, tranh thủ giúp đỡ của tỉnh, Trung ương, đổi mới cơ chế điều hành để thu hút vốn trong và ngoài nước. Chú trọng cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế ưu tiên, chính sách ưu tiên, ưu đãi về sử dụng đất, lao động để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đồng thời, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị trọng điểm, phục vụ sản xuất, đời sống; dành tỷ lệ hợp lý để phát triển hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường.

Về giải pháp cơ chế chính sách, cải cách hành chính: Tập trung nguồn lực tạo đột phá để phát triển kinh tế - xã hội trong đó tập trung 3 khâu then chốt: Quản lý, khai thác và phát triển tài nguyên; đầu tư phát triển, nâng cao năng xuất lao động, hiệu suất đầu tư. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phân cấp, phân quyền. Triển khai sâu rộng chính quyền điện tử để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển.

Chủ tịch đánh giá thế nào về quá trình triển khai, kết quả đạt được của Kim Sơn trong việc triển khai Kế hoạch CCHC. Để tiếp tục đẩu mạnh CCTTHC thiết thực, hiệu quả, huyện sẽ tập trung vào giải quyết những vẫn đề công việc cụ thể nào?

Về cải cách thủ tục hành chính: Đến nay, huyện và 27/27 xã, thị trấn đều bố trí tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông của huyện đang từng bước được trang bị phương tiện hiện đại và các xã, thị trấn cũng đã quan tâm đầu tư các trang thiết bị thiết yếu cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị mình.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: UBND huyện và UBND các xã, thị trấn kịp thời ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2011-2016; đồng thời thực hiện đúng phân cấp quản lý hành chính nhà nước. Các cơ quan, đơn vị cũng đã xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của cơ quan mình và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Để tiếp tục đẩy mạnh CCTTHC thiết thực, hiệu quả; trong thời gian tới, UBND huyện tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện kịp thời các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm đến CCTTHC và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Một cửa liên thông huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn, quan tâm việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Đồng thời, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính ở địa phương để hướng đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Từng bước triển khai thực hiện áp dụng hệ thống tiêu chuẩn  đo lường chất lượng TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở huyện và cấp xã./.