QUẢNG BÌNH

Tháo gỡ “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư

09:40:28 | 25/7/2018


Thời gian gần đây, tỉnh Quảng Bình nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ “điểm nghẽn” về đất đai, mặt bằng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN). Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của Tạp chí Vietnam Business Forum với ông Trần Phong - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình.

Ông đánh giá thế nào về quá trình triển khai, kết quả đạt được của tỉnh trong công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường?

Công tác cải cách TTHC được Sở đặc biệt coi trọng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoạt động.

Trước hết, Sở luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ thực hiện công tác pháp chế; chú trọng việc dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các TTHC ban hành đều đáp ứng tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý và hợp pháp. Hiện lĩnh vực tài nguyên, môi trường có 152 TTHC, trong đó cấp tỉnh có 100 thủ tục thuộc 8 lĩnh vực; cấp huyện 49 TTHC và cấp xã 03 TTHC.

Sở cũng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; nhiều TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết, như thủ tục thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện 30/50 ngày; xác nhận đã thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án còn 15/30 ngày; các thủ tục đất đai đều giải quyết nhanh hơn 3-7 ngày so với quy định. Sở còn thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện nhằm đảm bảo các TTHC đều cắt giảm tối thiểu 10% theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc công khai, minh bạch thông tin luôn được coi trọng. Các TTHC được công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, website của UBND tỉnh, Sở và tại bộ phận giao dịch một cửa tại Văn phòng Sở.

Vấn đề được người dân và DN quan tâm là các nội dung liên quan đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sở đã chỉ đạo đo đạc địa chính phục vụ việc lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, đã cấp được 592.504,44 ha, đạt 96,13%, là một trong những tỉnh dẫn đầu về cấp Giấy Chứng nhận QSD đất trong cả nước.

Những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách TTHC được người dân, DN và UBND tỉnh ghi nhận. Những năm gần đây, chỉ số TTHC của Sở luôn trong Top đầu; năm 2017 đạt 94,22 điểm, xếp thứ nhất các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, giải phóng mặt bằng (GPMB)... hiện là “điểm nghẽn” trong thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tại nhiều tỉnh, thành phố. Để góp phần tháo gỡ vướng mắc này, Sở đã tham mưu, thực hiện giải pháp, hoạt động nào?

Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành rà soát, kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, trong đó có thủ tục cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, GPMB. Sở đã tham mưu UBND tỉnh nhiều giải pháp, hoạt động, cụ thể:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định chính sách bồi thường GPMB sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực; chính sách của tỉnh ban hành ở mức cao nhất có thể, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, nhà nước và người dân. Tỉnh còn quy định thêm nhiều chính sách hỗ trợ khác phù hợp, qua đó người dân đồng thuận cao trong GPMB. Về thủ tục thu hồi, định giá đất, tổ chức GPMB, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện, đồng thời quy định trách nhiệm từng sở, ngành, địa phương. Còn Sở luôn kịp thời giải quyết các vướng mắc về GPMB khi UBND cấp huyện, nhà đầu tư kiến nghị.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về trình tự thủ tục, xác định cụ thể thời gian thực hiện cho các cơ quan. Đặc biệt, Sở đã tham mưu UBND tỉnh quy định rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận 10 ngày so với quy định chung. Các cơ quan, đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đều được theo dõi, đôn đốc, xử lý khi để kéo dài.

- Để thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, khắc phục tình trạng nhà đầu tư không thỏa thuận được với người dân, Sở cũng đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương rà soát quỹ đất để GPMB để đấu giá quyền sử dụng, bảo đảm công khai minh bạch.

Năm 2017, Chỉ số “Tiếp cận đất đai” của tỉnh tăng 0,5 điểm từ 5,58 lên 6,08 điểm. Trong năm 2018, Sở có tham mưu, thực hiện giải pháp nào nhằm cải thiện chỉ số này cũng như thúc đẩy cải thiện điểm số, thứ hạng PCI chung của tỉnh?

Năm 2017 chỉ số “Tiếp cận đất đai” tăng 0,5 điểm là do một số chỉ số thành phần cải thiện hơn như: Chỉ số thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với sự thay đổi giá thị trường; chỉ số DN đánh giá rủi ro bị thu hồi đất ở mức thấp so với cả nước. Các chỉ số được đánh giá thuận lợi: Quỹ đất sạch, GPMB, cung cấp thông tin đất đai góp phần cải thiện môi trường đầu tư...

Để cải thiện chỉ số này, năm 2018, Sở tiếp tục thực hiện các giải pháp sau:

- Tỉnh đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 ở các cấp; hàng năm triển khai phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện kịp thời. Trong thời gian tới Sở tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác công bố, công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để nhà đầu tư thuận lợi trong tiếp cận đất đai.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác GPPMB, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm công khai minh bạch; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ về công tác xây dựng Bảng giá đất, định giá đất cụ thể.

- Tiếp tục rà soát các TTHC, nhất là TTHC liên quan đến chỉ số PCI, đặc biệt thực hiện nghiêm túc Quyết định của UBND tỉnh về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 30 ngày còn tối đa 20 ngày.
- Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC để người dân, DN đánh giá, phản ánh kịp thời việc giải quyết TTHC và quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Trưởng các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm quy định, tham mưu giải trình và giải quyết kiến nghị của người dân và DN.

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đẩy mạnh tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua mạng hoặc dịch vụ bưu điện; thực hiện hiệu quả phần mềm một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các hồ sơ; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động quản lý, điều hành.

- Tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện TTHC về đất đai trong triển khai dự án đầu tư; thực hiện nghiêm việc tham gia ý kiến với các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện TTHC về đất đai.

Trân trọng cảm ơn ông!