BẮC GIANG

Công nghệ thông tin Bắc Giang với ba khâu đột phá

11:40:26 | 4/9/2019

Để thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh phê duyệt về “Phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”, Bắc Giang xác định ba nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới. Ông Trần Minh Chiêu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã có những chia sẻ cụ thể về các nhiệm vụ này. Hà Thành thực hiện.

Ông có thể cho biết cụ thể về ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển  CNTT của tỉnh Bắc Giang thời gian tới?

Hiện nay, hạ tầng CNTT của tỉnh còn ở mức trung bình so với cả nước, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh và đòi hỏi của người dân. Việc ứng dụng CNTT còn hạn chế, chưa gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, chưa tác động sâu, rộng đến mọi lĩnh vực xã hội. Phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh chưa liên thông được với phần mềm ở cấp huyện. Công nghiệp CNTT chậm phát triển, chưa có doanh nghiệp và sản phẩm CNTT mang tính chiến lược, mang lại giá trị gia tăng cao. Bởi vậy, Bắc Giang đã xác định ba nhiệm vụ đột phá về chiến lược phát triển CNTT gồm: (1)Triển khai có hiệu quả, đồng bộ các chương trình ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, gắn kết chặt chẽ với xây dựng Chính phủ điện tử, thành phố thông minh, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính chuyển phát đảm bảo chất lượng tốt để phục vụ người dân và doanh nghiệp. (2)Ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trước hết trên một số lĩnh vực phục vụ người dân như: Hệ thống thông tin quản lý toàn ngành giáo dục và đào tạo kết nối, liên thông tích hợp, chia sẻ thông tin đối với các hệ thống thông tin từ Trung ương đến địa phương; kết nối, liên thông các phần mềm quản lý bệnh viện với phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trên nền tảng CNTT phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị và hệ thống dữ liệu không gian đô thị; hệ thống giao thông thông minh...

(3)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT trong các cấp, các ngành.

Nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện đối với phát triển CNTT đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện những chủ trương, giải pháp nào, thưa ông?

Xác định rõ vai trò quan trọng của CNTT là yếu tố then chốt bảo đảm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang, do vậy, việc thực hiện đầu tư hạ tầng và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh phải trọng tâm, trọng điểm. Ưu tiên trong quản lý hành chính, cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, trước hết là trong các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp và người dân.

Năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.094 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 96,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 2.127 TTHC được cung cấp trên trang thông tin điện tử, trong đó có 1.912 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2; 667 dịch vụ mức độ 3; 103 dịch vụ mức độ 4.

Ngày 04-5-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 433-NQ/TU về “Phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025”. Theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2020, mỗi năm bố trí khoảng 60 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để đầu tư hoàn thiện các hệ thống cốt lõi xây dựng Chính quyền điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Từ năm 2021-2025, phấn đấu bố trí ngân sách tỉnh cho nhiệm vụ phát triển CNTT mỗi năm tăng thêm so với năm trước tương ứng theo tỷ lệ tăng thu ngân sách tỉnh (thu nội địa trừ tăng tiền sử dụng đất).

Khi nguồn ngân sách địa phương đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm cho phát triển CNTT thì đến năm 2025, hệ thống hạ tầng CNTT của tỉnh Bắc Giang sẽ cơ bản hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, an toàn; đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT sâu rộng trong hoạt động của cả hệ thống chính trị, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ công, xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang. Nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn theo quy định; nhận thức, trình độ, kỹ năng sử dụng các ứng dụng CNTT của người dân được nâng lên, bảo đảm khai khác có hiệu quả những tiện ích của chính quyền điện tử.

Trân trọng cảm ơn ông!