BẮC NINH

Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh: Nỗ lực để Bắc Ninh không còn thực phẩm bẩn

10:09:26 AM | 29/10/2019

Trên hành trình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Bắc Ninh (cùng với TP.Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh) được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP). Sau hơn 1 năm hoạt động (từ ngày 01/4/2018), Ban đã tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý vệ sinh ATTP trên địa bàn và đạt được kết quả bước đầu. Xung quanh nội dung này, ông Trần Ngọc Thực - Trưởng Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh có cuộc trao đổi với Tạp chí Vietnam Business Forum.

Sau 1 năm thí điểm thành lập, Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh đã đạt được những kết quả cụ thể nào và có những thuận lợi, khó khăn gì trong quá trình hoạt động, thưa ông?

Ban đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quản lý về ATTP như: Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 “Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Bắc Ninh, Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/3/2019 tăng cường công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch đảm bảo ATTP trong các dịp cao điểm: Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân...

Ban cũng chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quy chế phối hợp quản lý ATTP, đồng thời quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm ATTP trên địa bàn. Trong 1 năm qua, Ban đã tổ chức 22 hội nghị phổ biến, tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức về ATTP cho 3.368 lượt cán bộ phụ trách quản lý ATTP tuyến tỉnh, huyện, xã và các chủ cơ sở, người lao động sản xuất kinh doanh thực phẩm; 253 lớp xác nhận kiến thức về ATTP cho 767 tổ chức với 7.524 người là chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, chế biến của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phối hợp với Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia, Trường bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra tổ chức 3 lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác ATTP từ tuyến tỉnh, huyện, xã; tuyên truyền đảm bảo ATTP qua hệ thống đài truyền thanh thôn, xã, huyện 13.644 lượt; phối hợp và thực hiện truyền thông về ATTP qua các kênh truyền hình, tin bài viết; tiến hành lấy 1427 mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu về ATTP...

Có thể thấy, công tác ATTP luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và tạo mọi thuận lợi của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành... Mô hình Ban Quản lý ATTP tạo ra sự thống nhất một đầu mối thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý ATTP; từ khâu cấp phép, quản lý, thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống cũng như giám sát mối nguy, đánh giá chất lượng, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Các Đội Thanh tra - Quản lý ATTP tại các huyện, thị xã, thành phố làm việc trực tiếp trên địa bàn quản lý, là thành viên của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện, thị xã, thành phố đã tạo sự gắn kết chặt chẽ với UBND cấp huyện trong quản lý nhà nước về ATTP.
Bên cạnh thuận lợi vẫn còn những khó khăn, hạn chế, nhất là về nhân sự. Ban nhận biên chế từ ba nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Công Thương nên kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ trước đây làm một lĩnh vực nay phải tiếp cận trên cả ba lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP tại tuyến huyện, xã còn thiếu về số lượng nên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tập quán sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ lẻ nên việc tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP của nhiều cơ sở chưa cao, nguy cơ mất ATTP còn tồn tại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Ông đánh giá thế nào về thực trạng vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh hiện nay; đâu là bài học rút ra sau sự cố về ATTP tại Bắc Ninh đầu năm 2019?

Trên địa bàn Bắc Ninh hiện có 6.556 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong đó có 2.927 cơ sở thuộc lĩnh vực y tế, 1.266 cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 2.363 cơ sở thuộc lĩnh vực công thương; có 6.005 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và ký bản cam kết đảm bảo ATTP (đạt 91,6%).

Công tác quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn có sự phân công, phân cấp rõ ràng. Tại tuyến tỉnh: Ban Quản lý ATTP quản lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý ATTP đối với cơ sở sản xuất ban đầu. Tại tuyến huyện, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các Đội Thanh tra - Quản lý ATTP quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được phân công. Tại tuyến xã, UBND xã, phường, thị trấn cùng đội ngũ cộng tác viên ATTP chịu sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của các đội Thanh tra - Quản lý ATTP trên địa bàn.

Sau sự cố về ATTP tại Bắc Ninh đầu năm 2019 ( xảy ra tại Trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành vào tháng 3/2019), bài học rút ra là: công tác đảm bảo ATTP đặc biệt đối với bếp ăn tập thể trường học cần chú trọng, quan tâm một số vấn đề sau:

Một là, các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP cần tăng cường tuyên truyền, đổi mới phương thức, đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cũng như thay đổi hành vi của người sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm.

Hai là, cần nâng cao trách nhiệm của nhà trường, hội cha mẹ học sinh trong việc lựa chọn các nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm, cung cấp suất ăn; thường xuyên giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến và ý thức thực hành của người trực tiếp chế biến.
Ba là, mọi người dân đều có trách nhiệm trong công tác đảm bảo ATTP, cho dù có tham gia vào công đoạn nào trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cũng đều cần phải đảm bảo ATTP.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”, đặc biệt là nâng cao chất lượng ATTP, nông, lâm, thủy sản (NLTS), Ban đã có những giải pháp gì?

Tại Quyết định số 2082/QĐ-UBND ngày 9/11/2018 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh Bắc Ninh, Ban được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nông lâm về ATTP. Xác định rõ vai trò trách nhiệm, Ban đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời tiếp tục chủ trì, tham mưu và phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”; thường xuyên giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những nhiệm vụ được phân công, đồng thời hỗ trợ công tác chuyên môn về ATTP cho các sở, ngành, tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nội dung. Định kỳ tổng hợp kết quả triển khai và báo cáo về Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh và UBND tỉnh; tham mưu Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”, đặc biệt là nâng cao chất lượng, an toàn ATTP NLTS, Ban đã xây dựng tiểu đề án “Nâng cao năng lực quản lý ATTP NLTS giai đoạn 2019-2020” trình UBND tỉnh phê duyệt với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý ATTP NLTS từ tuyến tỉnh đến huyện, xã; phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong quản lý ATTP; nâng cao nhận thức của người sản xuất ban đầu, sơ chế, chế biến, giết mổ, kinh doanh thực phẩm NLTS nhằm thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát của các cơ quan quản lý, các tổ chức đoàn thể và nhân dân nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm được sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ an toàn, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân.

Ban có định hướng gì nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, bảo đảm ATTP?

Trong thời gian tới Ban tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các giải pháp của Đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên giám sát, kiểm tra các chất cấm trong nông sản, thủy sản thực phẩm; kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo điều kiện ATTP trong sản xuất ban đầu và toàn bộ chuỗi sản xuất; phối hợp với Cục Quản lý thị trường ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, hàng thực phẩm vi phạm pháp luật về ATTP. Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức đoàn thể xã hội trong công tác tuyên truyền các nội dung về đảm bảo ATTP tới cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.