QUẢNG TRỊ

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho nhà đầu tư

10:36:34 | 4/5/2020

Cải cách hành chính (CCHC) được cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu phải tập trung thực hiện nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, nhờ vậy những năm qua công tác CCHC đã có những chuyển biến tích cực. Phóng viên Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Hồ Ngọc An, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ về nội dung này. Ngọc Tùng thực hiện.

Ông có đánh giá gì về kết quả triển khai Kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020, theo Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh?

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, ngày 30/8/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2057/QĐ-UBND về kế hoạch CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, nhằm thể hiện quyết tâm cải cách, đổi mới bộ máy của lãnh đạo tỉnh.

Sau 5 năm triển khai với quyết tâm chính trị cao nhất, bám sát Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được nhiều thành tích đáng mừng. Trong đó, 6 nhiệm vụ về CCHC được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, tập trung vào cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tỉnh đã công bố và số hóa 1.734 TTHC của 3 cấp trên Cổng dịch vụ công; 100% TTHC được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, trên trang thông tin điện tử của tỉnh và của các cơ quan chuyên môn UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh...

UBND tỉnh đã quyết định đơn giản hóa đối với 24 TTHC, trong đó, đã cắt giảm từ 20% đến 45% thời gian giải quyết và từ 7,0% đến 36% chi phí thực hiện TTHC. Đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống hành chính trong tỉnh được thực hiện quyết liệt. UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp của 16 sở, ban, ngành, giảm được 21 phòng chuyên môn, 1 chi cục thuộc sở, 14 phòng chuyên môn thuộc ban, chi cục; đã giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập (tương đương 23,3%  tổng số đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh), vượt 13,3% so với mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW (đến năm 2020); tỉnh đã sắp xếp 33 xã, thị trấn thuộc 7 huyện thành 17 xã, thị trấn, qua đó giảm 16 xã.

Song song với đó, tỉnh đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính thông qua việc ứng dụng các phần mềm điều hành, quản lý; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất làm việc, nhất là các phòng hội nghị trực tuyến từ cấp tỉnh đến huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã;... Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) có phẩm chất và năng lực, đáp ứng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC giai đoạn 2016-2020 của Quảng Trị vẫn còn nhiều hạn chế: không ít thủ trưởng và CBCC một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, chưa nhận thức đúng về nhiệm vụ CCHC; tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ chưa cao, còn gây khó khăn phiền hà cho công dân, doanh nghiệp trong thi hành công vụ và trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC. Ngoài ra, nguồn lực của tỉnh dành cho công tác CCHC chưa nhiều; trụ sở, trang thiết bị làm việc của nhiều cơ quan hành chính, nhất là ở cấp xã vẫn chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến chất lượng thực thi công vụ…

Là cơ quan tham mưu UBND tỉnh về công tác CCHC, ông hãy chia sẻ kế hoạch và nhiệm vụ thực hiện CCHC trong năm 2020 của Quảng Trị?

Năm 2020 là năm kết thúc Nghị quyết 30c của Chính phủ và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh. Do vậy, nhiệm vụ CCHC của tỉnh thời gian tới sẽ tập trung vào khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được của những chương trình trên.

Cụ thể, bám sát các mục tiêu, yêu cầu cải cách của Chính phủ và của tỉnh đã đặt ra; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhất là của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phấn đấu 100%  hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua hệ thống một cửa điện tử.

Nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách, đơn giản hóa TTHC; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng mức hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Rà soát, kiện toàn sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn thi hành; ổn định bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã đã được sắp xếp và thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án của tỉnh.

Nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần tạo sự hài lòng cho các doanh nghiệp, giúp đẩy mạnh thu hút đầu tư, theo ông tỉnh cần làm tốt những giải pháp nào trong thời gian tới?

Quảng Trị xác định, cải thiện chỉ số PCI là để doanh nghiệp hài lòng và cảm nhận tốt về môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh quyết tâm lọt vào top 20 PCI, do đó cả hệ thống chính trị cần đẩy mạnh những giải pháp sau đây:

Thứ nhất,  tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp sở, ngành, đặc biệt là của người đứng đầu các đơn vị để quán triệt về tầm quan trọng của việc nâng cao chỉ số PCI.

Thứ hai, các sở, ngành tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số thành phần PCI được giao phụ trách, trong đó, cần gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, bộ phận.

Thứ ba, thường xuyên kiểm tra năng lực chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ của CBCC ở các đơn vị, nhất là ở những bộ phận trực tiếp giải quyết TTHC liên quan đến doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Thứ tư, xây dựng và ban hành các chính sách thu hút đầu tư phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan với doanh nghiệp để nắm bắt, xử lý các kiến nghị, đề xuất.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp CCHC, nhất là cải cách TTHC nhằm tạo sự hài lòng cho nhà đầu tư; xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum