QUẢNG TRỊ

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc và miền núi

10:59:04 | 4/5/2020

Vùng đồng bào dân tộc và miền núi Quảng Trị có 44 xã, thị trấn với diện tích 313.675 ha (68% diện tích tự nhiên tỉnh); trong đó có 38 xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Vân Kiều và Pa Cô. Số hộ nghèo toàn vùng còn 9.151 hộ (20,96%), số hộ cận nghèo có 4.040 hộ (9,25%), riêng số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn 8.469 hộ (43,97%). Hiện toàn vùng có 100% xã có điện lưới quốc gia, 99,1% hộ sử dụng điện; 100% xã phủ sóng phát thanh, truyền hình; 100% có đường đến trung tâm xã được cứng hóa; 80% số thôn, bản ấp có đường đi lại được cả hai mùa. Hệ thống cấp nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng cả công trình tập trung lẫn phân tán, cơ bản đảm bảo nhu cầu của người dân.

Trong những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu, hướng dẫn các địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách như: Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 13/4/2012 của HĐND tỉnh về giảm nghèo bền vững đối với các xã thôn bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao; Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn,… Đặc biệt, đã tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị lần thứ III, năm 2019 (ngày 17-18/10/2019).

Thông qua việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án, chính sách hỗ trợ đầu tư về phát triển sản xuất, xây dựng công trình hạ tầng đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo lợi thế phát triển từng vùng; thương mại - dịch vụ và nông nghiệp phát triển đa dạng, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên. Năm 2019, thu nhập bình quân đạt 20,5 triệu đồng/người/năm; công tác xóa đói giảm nghèo ổn định, hộ nghèo hàng năm giảm 3-4%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; lĩnh vực giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng tốt hơn; bản sắc văn hoá các dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát triển. Vùng miền núi hiện đã có 9/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ ổn định.

Nguồn:  Vietnam Business Forum