QUẢNG TRỊ

Thành phố Đông Hà: Đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa

10:29:39 | 5/5/2020

Cùng với đẩy mạnh triển khai các hướng đi, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố (TP) Đông Hà đang tăng cường cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo đà đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. Xung quanh nội dung này, phóng viên Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND TP.

Một vài chia sẻ của ông về chặng đường phát triển TP Đông Hà trong 10 năm qua?

Ngày 11/8/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về thành lập TP Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân TP Đông Hà và của cả tỉnh Quảng Trị.

Xác định “Phát triển tỉnh Quảng Trị phải đầu tư phát triển TP Đông Hà và TP Đông Hà phát triển để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Quảng Trị”, năm 2013, Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng và phát triển TP Đông Hà đến năm 2020; HĐND tỉnh cũng ban hành Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND về xây dựng và phát triển TP Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. Được sự quan tâm chỉ đạo và ưu tiên hỗ trợ nguồn lực của tỉnh cùng quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, Đông Hà đã vươn lên phát triển toàn diện; đến cuối năm 2019, đạt 45/52 tiêu chí đô thị loại II với 83,29/100 điểm (theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH về phân loại đô thị).

Để đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, đồng hành với doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, những năm qua, TP đã triển khai các giải pháp, hoạt động cụ thể nào, thưa ông?

Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của tỉnh, TP đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

TP đã đẩy mạnh CCHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy; đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng nền hành chính hiện đại; tập trung nâng cao chỉ số CCHC của TP và các phường.

TP cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc; tiến hành chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; từng bước thử nghiệm việc giao dịch bằng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến.

TP còn thực hiện đánh giá, đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với tinh thần và thái độ phục vụ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu quả hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt văn hoá công sở, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đào tạo theo chức danh, tiêu chuẩn theo quy hoạch và kế hoạch.

Nhìn chung, xác định cải cách TTHC là giải pháp quan trọng, tác động rất lớn đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà, TP đã tập trung chỉ đạo đối với công tác này. Nhờ vậy, chất lượng và hiệu quả công tác cải cách TTCH ngày càng được cải thiện; chỉ số CCHC của TP được UBND tỉnh đánh giá và xếp loại tốt so với các huyện thị trong tỉnh.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn:  Vietnam Business Forum