THÁI NGUYÊN

Kho Bạc nhà nước Thái Nguyên: Làm tốt vai trò “tay hòm chìa khóa”

15:02:46 | 30/11/2020

Bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Nguyên đã xây dựng định hướng phát triển, từng bước trưởng thành vững mạnh, làm tốt vai trò “tay hòm chìa khóa” cho nền tài chính địa phương, góp phần vào những thành tựu chung của tỉnh nhà.

Trong thời gian qua, bám sát chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, Trên cơ sở kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của KBNN Thái Nguyên, phát huy truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức trong toàn đơn vị, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan, KBNN Thái Nguyên đã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đã đạt được thể hiện ở một số nội dung sau:

Đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; Cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Bên cạnh việc thực hiện cải cách hiện đại hóa công tác thu, KBNN Thái Nguyên đã thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên như: chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài... trong điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm phòng, chống Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ; Ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định; tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước.

Công tác tổng hợp, lập báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ và báo cáo hàng ngày phục vụ điều hành ngân sách nhà nước của lãnh đạo KBNN, UBND tỉnh được duy trì có nề nếp, chất lượng và kịp thời, phát huy tốt vai trò tham mưu với chính quyền địa phương trong công tác quản lý và điều hành thu, chi NSNN.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức kiểm soát chi. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện kiểm soát thanh toán chi NSNN;  Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với hiện đại hóa công nghệ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của KBNN, Bộ Tài chính.

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, KBNN Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có quan hệ sử dụng ngân sách nhà nước, qua việc thường xuyên nắm bắt vướng mắc trong kiểm soát thanh toán để đề xuất với KBNN, UBND tỉnh kịp thời giải quyết; rút ngắn thời gian kiểm soát chi, thanh toán chi trả kịp thời, an toàn bằng việc triển khai thanh toán song phương điện tử tập trung với hệ thống các ngân hàng thương mại, thanh toán điện tử liên kho bạc và thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Thường xuyên phối hợp kịp thời với các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải quyết khó khăn trong quá trình giải ngân và chi trả ngân sách. Tổ chức  Hội nghị kiểm soát chi NSNN với các chủ đầu tư, ban QLDA tại tỉnh và tại các huyện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, KBNN Thái Nguyên đã chú trọng vào đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát chi chuyên nghiệp, có tâm, có tầm; đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có biểu hiện sách nhiễu, gây khó khăn trong thi hành công vụ, bởi chính yếu tố Con người là yếu tố quan trọng trong giải quyết công việc, thủ tục, hồ sơ, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Nguồn: Vietnam Business Forum