GIA LAI

“Cải cách TTHC, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm”

14:05:29 | 14/12/2020

Đó là chia sẻ của ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kbang. Quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong huyện và cộng đồng doanh nghiệp đã đưa kinh tế - xã hội của huyện Kbang vượt qua nhiều khó khăn, thử thách đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc Hưng thực hiện.

Ông có thể cho biết một số kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kbang trong nhiệm kỳ qua?

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 7,85%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,55 triệu đồng/người/năm, tăng 16,7 triệu đồng so với năm 2015, vượt 10,63% chỉ tiêu Nghị quyết; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cơ cấu các thành phần kinh tế, vùng kinh tế đều phát triển.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được cả hệ thống chính trị và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và đạt nhiều kết quả. Bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều thay đổi tích cực, phấn đấu đến hết năm 2020, huyện có 13/13 xã và 13 làng dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng khá đồng bộ. Cơ sở hạ tầng phát triển về quy mô và chất lượng; cơ sở hạ tầng giao thông từ xã đến thôn làng được bê tông hóa 100%; đầu tư cứng hóa các tuyến đường ra khu sản xuất tập trung tại các xã để phục vụ cho sản xuất; hạ tầng thông tin, truyền thông phát triển mạnh.

Nhiều mặt thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nổi bật trong đó là tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, cuối năm 2020 còn 5,31% (giảm 21,41% so với năm 2015, giảm bình quân 4,28%/năm, trong đó, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 41,89%, cuối năm 2020 còn 9,17%), không còn hộ nghèo là đối tượng chính sách.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trên cơ sở những thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 huyện Kbang đặt mục tiêu như thế nào, thưa ông?

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; năng động, đổi mới, sáng tạo; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và xây dựng Huyện nông thôn mới bền vững”.

Cụ thể, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt 85% trở lên, tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 90% trở lên; phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở; phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính của huyện trong tốp 3 huyện đứng đầu của tỉnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển.

Tập trung các giải pháp thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 8,05%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm tới đạt 3.200 tỷ đồng.

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững (ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm tỷ trọng 44,35% trong cơ cấu kinh tế của huyện); đầu tư phát triển cây dược liệu; thực hiện sản xuất theo chuỗi giá trị.

Tiếp tục đầu tư đồng bộ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó: có 3 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, duy trì 13 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội, giữa phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,4%/năm.

Tỉnh Gia Lai đã và đang nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Ông có thể cho biết một số nỗ lực của huyện Kbang trong vấn đề này?

Cùng với xu thế chung của tỉnh, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở của huyện Kbang xác định cải cách TTHC, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt. Với quyết tâm cao, huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp: đầu tư hạ tầng thông tin, cung cấp các dịch vụ hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, công khai, minh bạch quy trình, thủ tục, hồ sơ hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Môi trường đầu tư đã và đang được cải thiện tích cực, TTHC ngày càng đơn giản, thông thoáng, minh bạch hơn. Huyện Kbang được UBND tỉnh xếp thứ nhất (năm 2016 và 2018) và thứ hai (năm 2017) về chỉ số cải cách hành chính.

Huyện cũng đã tập trung xây dựng kế hoạch tổng thể và hằng năm thông báo danh mục các dự án đầu tư để kêu gọi các doanh nghiệp nghiên cứu, tiến hành đầu tư, đặc biệt thông qua Ban chỉ đạo Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp và đầu tư xúc tiến phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, thành lập Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện; thành lập Tổ công tác giúp các doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện để hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đầu tư. Những thủ tục thuộc thẩm quyền của huyện thì giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp, những thủ tục liên quan đến các sở, ngành và UBND tỉnh thì Tổ giúp việc hướng dẫn cho doanh nghiệp về các thủ tục. Nhờ đó, thời gian qua đã kêu gọi, thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào địa bàn, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum