GIA LAI

Huyện Krông Pa – Bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện

12:58:35 | 11/1/2021

Khép lại nhiệm kỳ 2016 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự quyết tâm của các cấp, các ngành cùng sự đồng thuận phấn đấu của cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc đã đưa huyện Krông Pa thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra; tạo bước phát triển toàn diện về KT - XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Xoay quanh thành công này, phóng viên đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Tô Văn Chánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Krông Pa.

Xin ông điểm lại những thành quả nổi bật mà Đảng bộ, quân và dân huyện Krông Pa đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua?

Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Krông Pa đạt bình quân 10,87% (đạt 102,5% NQ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch khá nhanh, năm 2020 tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 40,31% (giảm 6,69% so với năm 2015), công nghiệp - xây dựng chiếm 33,19% (tăng 6,03%), dịch vụ- thương mại chiếm 26,5% (tăng 0,66). Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 35,5 triệu đồng/ người (gấp 1,48 lần so với năm 2015). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 đạt 1.492 tỷ đồng (gấp 2,3 lần so với năm 2015). Thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 10% (đạt 111,2% NQ)

Đến năm 2020, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn huyện đạt 46.500 ha (tăng 5.410 ha so với năm 2015, đạt 108,1% so với NQ). Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.601 tỷ đồng (gấp 1,4 lần so với năm 2015), phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường; hình thành các vùng sản xuất tập trung như: lúa nước, sắn, thuốc lá, dưa hấu, điều,... Công nghiệp- xây dựng có bước phát triển khá, giá trị sản xuất  đạt 2.142 tỷ đồng (gấp 2 lần so với năm 2015); một số ngành phát triển mạnh như: chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, sản xuất vật liệu xây dựng,...góp phần quan trọng vào sự phát triển công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Lĩnh vực dịch vụ- thương mại phát triển ngày càng đa dạng, giá trị sản xuất đạt 1.710 tỷ đồng (gấp 1,7 lần so với năm 2015).

Nhằm tạo động lực quan trọng thúc đẩy KT - XH địa phương phát triển, huyện Krông Pa tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống thủy lợi. Từ năm 2015-2020, toàn huyện đã làm mới và nâng cấp 214,5 km đường giao thông nông thôn và 6,78 km đường nội thị, 19 km đường liên xã, 6 cầu dân sinh, 45,32 km kênh mương,...Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,9%. Hạ tầng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa,...ở các xã được quan tâm đầu tư theo hướng đạt chuẩn Nông thôn mới.

Cùng với phát triển kinh tế, trong nhiệm kỳ qua các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...cũng được huyện quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo và giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và hoạt động hiệu quả. Xây dựng Đảng vững mạnh, ngày càng trưởng thành về mọi mặt.

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, huyện Krông Pa sẽ tập trung vào những mục tiêu cụ thể nào?

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, quân và nhân dân huyện Krông Pa tiếp tục phát huy thế mạnh, khai thác tốt các tiềm năng, tập trung phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để phát triển KT - XH, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo tăng trưởng cao và bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao gắn với đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kịp thời giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh; cải cách tư pháp; phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng hệ thống chính trị..., để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 -2025, BCH Đảng bộ huyện khóa XVII cũng đề xuất 2 Chương trình trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gồm: đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế để tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và Đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11%; tăng thu ngân sách bình quân hàng năm trên 10%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,5%/năm. Đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) 7.500 tỷ đồng; tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng 5%/ năm; thu nhập bình quân đầu người 53,7 triệu đồng,....Toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 70% trường học đạt chuẩn quốc gia; 45,6% lao động qua đào tạo; phấn đấu có 5 bác sĩ/ 1 vạn dân; tỷ lệ che phủ rừng đạt 52%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 93%...

 Xin ông cho biết những việc cần làm ngay để thực hiện thành công mục tiêu trên và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đi vào cuộc sống?

Trăn trở lớn nhất hiện nay là huyện có tỷ lệ hộ sống bằng nghề nông nghiệp gắn với vùng nông thôn, thu nhập của nông dân còn rất thấp, quanh ngưỡng cận nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn về vật chất và tinh thần, nhất là người DTTS (chiếm 69% tổng số hộ); nguồn lực đất đai nông nghiệp lớn nhưng chưa được khai thác chưa hiệu quả. Chính vì vậy trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Krông Pa xác định sẽ tập trung ưu tiên đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông thôn, nông nghiệp; ưu tiên đầu tư các Chương trình MTQG và nguồn vốn lồng ghép khác cho cơ sở hạ tầng nông thôn, nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào DTTS.

Song song với phát triển nông nghiệp, huyện ưu tiên khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp điện năng tái tạo, nhất là điện năng lượng mặt trời - một trong những thế mạnh của huyện; khuyến khích DN đầu tư phát triển du lịch "Về Nguồn",  khai thác tiềm năng các ghềnh thác ở các vùng rừng nguyên sinh. Tiếp tục phát huy nội lực gắn với thu hút các nguồn lực bên ngoài; kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Chú trọng xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao.

Tin rằng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như trên, Krông Pa sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT - XH trong nhiệm kỳ tiếp theo; hướng đến xây dựng huyện nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, văn minh.

Xin cảm ơn ông!

Trải thảm đỏ chào đón nhà đầu tư

Huyện Krông Pa luôn khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng cho các thành phần kinh tế phát triển. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện DDCI; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh. Tiềm năng đất đai của huyện còn rất lớn với tổng diện tích đất canh tác 70.000ha có thể chuyển đổi sang phát triển Công nghiệp và phát triển Nông nghiệp bền vững như:

  • Điện Năng lượng Mặt trời có thể phát triển 1.000MW (năm 2021 Điện lực miền trung đầu tư hệ thống truyền tải và trạm 220KV đảm bảo đấu nối);
  • Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao như:

     + Lĩnh vực trồng trọt, có thể phát triển cây ăn quả vùng nhiệt đới có chất lượng xuất khẩu sang Châu Âu: Bưởi da xanh, Cây Na dai, Cây dưa hấu…ngoài ra huyện rất quan tâm khuyến khích và hỗ trợ Hợp tác xã NN, Doanh nghiệp kết nối và ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật từ Cu Ba, có thể phát triển cây Thuốc lá và sản xuất thành phẩm thuốc Xì Gà. Hiện nay chất đất Krông Pa là vùng phát triển cây Thuốc lá lá có thương hiệu, xuất khẩu chiếm ưu thế và uy tín vì chất lượng cao, làm nguyên liệu quan trọng cho sản xuất thuốc lá cao cấp của tập đoàn BAT, Tổng Công ty thuốc lá Việt nam; diện tích sản xuất 3.000 ha.

      + Lĩnh vực chăn nuôi: Huyện có ưu thế Đàn bò lớn hơn 62.000 con và đàn Dê 20.000 con. Thương hiệu bò 1 nắng Krông Pa đang chiếm ưu thế đối với người tiêu dùng trong cả nước. Vì vậy có thể cải tạo và phát triển chăn nuôi đàn bò gắn với chế biến sản phẩm Bò một năng Krông Pa  

  • Bên cạnh phát triển Nông nghiệp, Krông Pa có diện tích Rừng tự nhiên còn khá lớn gần 80.000 ha; có nhiều ghềnh thác đẹp, Thung lũng hồng có những Trang trại Ngựa Bạch, vườn cây ăn quả… có ưu thế đầu tư phát triển Du lịch sinh thái “Về Ngàn” gắn với vốn quý Văn hoá DTTS JaRai (chiếm 69% dân số toàn huyện, với hơn 12.000 hộ, 59.000 dân); có thể phát triển Du lịch cộng đồng – Homestay; Ngày lên Ngàn, đêm về ở nhà Sàn ( nhà sàn dài), uống Rượu cần với đặc sản Bò một nắng, muối Kiến vàng, chơi lễ hội Cồng chiêng cùng đồng bào JaRai Tây nguyên; sáng tinh mơ làm vườn chăm vườn Bưởi, Na và thu hoạch theo mùa…

    Tiềm năng của huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai còn khá phong phú; mời gọi các nhà đầu tư, một điển đến đầy hứa hẹn!

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD