ĐẮK LẮK

“Đến huyện Lắk đầu tư, ắt sẽ thành công”

10:31:09 | 8/6/2021

Đó là thông điệp mà lãnh đạo UBND huyện Lăk gửi đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ông Nay Y Phú, Chủ tịch UBND huyện Lắk Huyện Lăk cho biết nguồn gốc tỉnh Đắk Lắk được lấy tên từ Hồ Lắk và Huyện Lắk rất đẹp và rất tiềm năng để đầu tư phát triển trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ du lịch. “Chúng tôi cam kết với các doanh nghiệp, nhà đầu tư  sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư đến với Lắk. Đến Lắk ắt sẽ thành công!”. Quốc Hưng thực hiện.

Xin ông cho biết khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Lắk?

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Lắk đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đề ra. Nhìn chung 5 năm qua, kinh tế của huyện có sự tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 5 năm, đạt 15.528 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong nhiệm kỳ đạt 7,04%/năm; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng/người/năm, lương thực bình quân đầu người năm 2020 đạt 1.627 kg/người. Ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển tương đối ổn định; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, trung bình hàng năm tăng 15%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm (2016-2020), đạt khoảng 2.760 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều chuyển biến, chất lượng dạy và học ngày càng khá hơn, tỷ lệ huy động trẻ em đến trường đạt 98,56%; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm năm học 2019 - 2020 còn 0,7%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm khá cao đạt từ 95% - 98% và cao hơn mức trung bình của cả tỉnh; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có chuyển biến tốt hơn; việc thực hiện các chính sách xã hội tương đối đồng bộ và có hiệu quả. Công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai quyết liệt, bình quân hàng năm giảm 5,2%/năm (NQ Đại hội 2,5-3%), đời sống vật, chất và tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao...

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025 huyện Lắk đã xây dựng định hướng phát triển như thế nào, thưa ông?

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đó là: tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; phát huy nội lực, tăng cường kêu gọi đầu tư, tranh thủ các nguồn lực để phát triển kinh tế phù hợp với đặc điểm, thế mạnh của địa phương. Không ngừng quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách an sinh xã hội. Chăm lo đời sống, sức khỏe, vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, chủ động trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị - trật tự ATXH; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện.

Từ Nghị quyết đến thực tiễn là chặng đường rất nhiều khó khăn, vậy để thực hiện hóa Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ và chính quyền huyện có những giải pháp, chương trình hành động như thế nào?

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện với 08 nội dung cơ bản, trong đó có 04 nhiệm vụ trọng tâm có tính chất đột phá, đó là:

Một, tập trung tổ chức sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn liền liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiện đại hóa hành chính.

Ba, đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư trên địa bàn, trong đó chú trọng kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi trang trại lớn; xây dựng hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại; xây dựng nhà máy chế biến gỗ, chế biến nông sản.

Bốn, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển du lịch của huyện, trong đó chủ động kêu gọi các tổ chức, cá nhân có năng lực đầu tư để phát triển du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng và ban hành: (1) Nghị quyết chuyên đề về Tập trung huy động mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển trung tâm huyện Lăk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đăk Lăk vào năm 2030. (2) Nghị quyết chuyên đề về Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025.


Ông Nay Y Phú (người tặng hoa – bên trái) Chủ tịch UBND Huyện Lắk tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2021 vào huyện Lawsk. Thông qua Hội nghị, các nhà đầu tư cùng ký kết ghi nhớ triển khai các dự án trên địa bàn huyện với tổng vốn 1.450 tỷ đồng.

Huyện Lắk được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển song chưa phát huy được, huyện đã có những giải pháp gì để đánh thức tiềm năng?

Để phát triển, huyện Lắk phải phát huy nội lực, đồng thời phải huy động được nguồn lực bên ngoài, trong đó các doanh nghiệp và nhà đầu tư có vai trò hết sức quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, được huyện xác định: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; hằng năm tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư cũng như có những chính sách ưu đãi với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm vận động, kêu gọi, xúc tiến và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển huyện Lắk.

Ngay từ đầu năm 2021, huyện Lắk đã và đang tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình để tổ chức 02 hội nghị chuyên đề. Trong tháng 4/2021, huyện đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Lăk năm 2021 để tuyên truyền, quảng bá, cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh, chính sách, thủ tục đầu tư của huyện, tạo sự hấp dẫn, có sức lan tỏa, thu hút các nhà đầu tư đến với huyện Lăk để thực hiện 19 danh mục dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện, trong đó có 11 dự án về phát triển du lịch; 02 dự án thương mại; 03 dự án về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; 03 dự án về công nghiệp: Xây dựng cụm công nghiệp, nhà máy chế biến lâm sản, nhà máy chế biến lúa gạo.

Cũng trong tháng 4/2021, huyện tổ chức Hội nghị chuyên đề về Cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm: Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ nhân dân. Kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại hóa hành chính.

Với tinh thần đó, ông có thông điệp gì gửi gắm tới các doanh nghiệp, nhà đầu tư?

Huyện Lắk rất đẹp và rất tiềm năng để đầu tư phát triển trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và dịch vụ du lịch. Tên tỉnh Đắk Lắk được lấy tên từ Hồ Lắk. Chúng tôi cam kết với các nhà đầu tư sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư đến với Lắk. Đến Lắk ắt sẽ thành công!

Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum