QUẢNG NGÃI

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số

11:02:18 | 15/6/2021

Giai đoạn 2016 - 2020, công tác triển khai xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo nền tảng cho phát triển Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trong thời gian tới.

Xác định phát triển Chính phủ số, Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt và ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo điều hành nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn tỉnh. Gần đây nhất có thể kể đến: Chương trình hành động số 57-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 61/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Ngoài ra, UBND tỉnh kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhằm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, hiện đại hóa nền hành chính, đảm bảo việc ứng dụng CNTT gắn kết với cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Mạng lưới hạ tầng kỹ thuật CNTT - Viễn thông được phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông đa chiều, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu của lãnh đạo tỉnh trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Hệ thống mạng cáp quang đã được phát triển đến 13 huyện, thành phố và hầu hết cấp xã, các đơn vị viễn thông VNPT, Viettel lần lượt đưa mạng 3G, 4G vào khai thác, tạo điều kiện cho nhiều người tiếp cận được các dịch vụ do ứng dụng CNTT và internet đem lại, đáp ứng tốt nhu cầu về thông tin liên lạc của các cấp chính quyền và nhân dân. Hầu hết các cơ sở giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh đều được kết nối sử dụng internet; 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện có mạng nội bộ, kết nối internet băng rộng và trên 90% UBND cấp xã có mạng nội bộ, có kết nối internet băng rộng; xây dựng hoàn thành và duy trì vận hành chính thức Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2018.

Cổng thông tin điện tử tỉnh được nâng cấp và triển khai 100% cổng thành phần đến cấp xã; các ứng dụng dùng chung thuộc hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh đã được triển khai đồng bộ, liên thông 4 cấp và sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử. Đến thời điểm này, Quảng Ngãi là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước đã thực hiện liên thông văn bản điện tử giữa Khối Đảng và chính quyền, tạo thành một quy trình xử lý công việc được ứng dụng CNTT đảm bảo thông tin chỉ đạo điều hành được xuyên suốt, nhanh chóng, kịp thời nhất. Ngoài ra được sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh đã triển khai nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) đóng vai trò là trục kết nối dữ liệu giữa các ứng dụng, theo mô hình là dịch vụ của nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của Chính phủ (NGSP - do Cục Tin học hóa hỗ trợ); triển khai thử nghiệm hệ thống giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) để bảo vệ cho một số hệ thống CNTT thiết yếu của tỉnh. Song song đó các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm chuyên ngành phục vụ phát triển Chính quyền điện tử cũng đã và đang được xây dựng, sử dụng hiệu quả.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là cơ hội, động lực để tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử các cấp, Chính quyền số nhằm đảm bảo các mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng chuyển đổi sang nền kinh tế số. Với ý nghĩa đó, trong giai đoạn 2021 - 2025, ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi sẽ nỗ lực phát huy những thành tựu đạt được, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ngành, hướng tới xây dựng thành công Chính phủ số, Chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD