HÀ GIANG

Khẳng định vai trò của khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội

10:46:29 | 22/7/2021

Ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Hà Giang luôn bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề then chốt, cấp thiết của tỉnh. Nhiều nhiệm vụ KH&CN do ngành triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, có tính ứng dụng cao, từ đó tạo bước phát triển đột phá góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được người dân và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Phan Đăng Đông, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Giang cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương, sự đồng hành của các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân, lĩnh vực KH&CN của tỉnh đã có sự phát triển đạt kết quả đáng khích lệ, ngày càng khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sự thay đổi mạnh mẽ trong phát triển KH&CN phải kể đến việc các sở, ngành, địa phương đã chung tay cùng ngành KH&CN từng bước tháo gỡ vướng mắc, tạo hành lang thông thoáng hơn cho hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, đưa KH&CN đồng hành với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của DN. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã triển khai 148 nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, y dược, công nghệ thông tin, khoa học xã hội và nhân văn, kỹ thuật dân dụng và 14 dự án thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nhiều đề tài, dự án tập trung ứng dụng kịp thời, rộng rãi và có hiệu quả rõ rệt vào thực tiễn sản xuất đóng góp tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo của các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xuất phát từ vai trò quan trọng của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, DN nghiên cứu, tiếp nhận làm chủ và ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm. DN trong tỉnh đã được hướng dẫn hỗ trợ xây dựng, triển khai các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng giúp giảm thiểu các lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết kiệm chi phí về nhân lực, thời gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng,... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, cải thiện hình ảnh, tạo dựng thương hiệu. Qua đó khẳng định chỗ đứng của các DN trên thị trường trong và ngoài nước, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu và tăng trưởng của nền kinh tế. Đến nay đã thực hiện hỗ trợ cho 09 DN, HTX đổi mới công nghệ; 17 DN, HTX được xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và Công cụ cải tiến năng suất 5S; 13 DN, HTX xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm, quy chuẩn kỹ thuật; 02 DN, HTX đạt giải thưởng chất lượng quốc gia.

Ông Phan Đăng Đông chia sẻ, nhờ ứng dụng KH&CN mà nhiều hộ gia đình, HTX, DN của tỉnh Hà Giang đã thành công trong việc mở rộng sản xuất, tạo ra các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của địa phương, có sức cạnh tranh cao trên thị trường như: hồng không hạt, cam sành, gạo tẻ Già Dui Xín Mần, mật ong Bạc Hà... Đồng thời, Sở đã chủ động tham mưu tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm có chất lượng đặc thù của tỉnh. Hiện đã có 154 sản phẩm hàng hóa của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ, trong đó có 08 chỉ dẫn địa lý, 13 nhãn hiệu chứng nhận, 133 nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu thông thường góp phần đưa thương hiệu của sản phẩm tiến xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế, tăng thu nhập bền vững cho người dân.

Đặc biệt, với mục tiêu đem đến sự minh bạch, kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến lĩnh vực KH&CN, nâng cao sự hài lòng của người dân, các tổ chức và DN, Sở KH&CN xác định công tác cải cách TTHC là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch và hiệu quả. Hiện tại, Sở KH&CN có 57 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, 100% TTHC được cắt giảm từ 30-50% tổng thời gian giải quyết so với quy định, 100% TTHC được tái cấu trúc quy trình và tin học hóa đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Các TTHC được cập nhật, đăng tải đầy đủ lên Cổng dịch vụ công quốc gia và đồng bộ hóa về Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, Hệ thống thông tin một cửa cấp tỉnh và Trang thông tin của Sở KH&CN để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân và DN trong giải quyết TTHC. Năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021 đã tiếp nhận 56 hồ sơ TTHC của các tổ chức, cá nhân, 100% hồ sơ được giải quyết, trả kết quả trước và đúng hạn.

Ông Phan Đăng Đông nhấn mạnh: Từ Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định KH&CN thực sự là quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức. Quan điểm này tiếp tục được duy trì nhất quán tại Đại hội XIII của Đảng. Đối với tỉnh Hà Giang, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng nhấn mạnh vai trò, yêu cầu của giải pháp phát triển KH&CN.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, ngành KH&CN tập trung tham mưu cho tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Trước hết, cần thiết xây dựng chiến lược phát triển KH&CN phù hợp với điều kiện của tỉnh và xu hướng thích hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cùng với đó tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ KH&CN gắn với cải cách TTHC; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tăng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp theo hướng đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời tiến hành xã hội hóa một số lĩnh vực, nhiệm vụ công. Phấn đấu, mỗi một đơn vị sự nghiệp khoa học công lập của tỉnh là một trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học đầu ngành của địa phương, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong việc tư vấn, kết nối cung cầu chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế vào tình hình thực tiễn của địa phương.

Cần rà soát, tham mưu ban hành cơ chế chính sách về KH&CN trên địa bàn tỉnh đồng thời đề xuất giải pháp tiếp tục vận dụng chính sách của Trung ương, đồng thời chỉnh sửa hoàn thiện theo hướng tập trung cho nhóm đối tượng DN, hợp tác xã (HTX) là trung tâm của đổi mới, sáng tạo ở địa phương. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng KHCN, chuyển giao công nghệ và giải quyết đồng bộ các khâu sản xuất theo chuỗi giá trị để phát triển và nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của các sản phẩm trọng điểm, chủ lực, có lợi thế của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm đã đạt sao cấp tỉnh và cấp Quốc gia trong Chương trình OCOP. Kết nối với các DN, HTX để đưa kết quả nghiên cứu đề tài ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Hỗ trợ hoàn thiện quy trình sản xuất theo chuỗi giá trị và gắn tem truy xuất nguồn gốc cho DN, HTX để vươn tới thị trường trong nước và quốc tế. Đặc biệt, chú trọng các tổ chức KH&CN, DN, HTX có tiềm năng về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để hỗ trợ xây dựng phát triển DN đầu tàu về nghiên cứu khoa học và đổi mới, sáng tạo gắn với sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương theo chuỗi hàng hóa khép kín.

Mặt khác, cần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KH&CN theo hướng phục vụ người dân và DN, phát huy vai trò, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành với chính quyền các cấp để KH&CN thực sự đến với mỗi người dân, trong từng công đoạn sản xuất và đời sống. Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, HTX trên địa bàn tỉnh thông qua hoạt động ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, từng bước chuyển đổi vị trí, vai trò của khoa học từ “phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” sang “dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội".

Nguồn: Vietnam Business Forum