HÀ GIANG

Huyện Quản Bạ: Đầu tư hài hòa các lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn

10:19:29 | 23/7/2021

Thời gian qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức…song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ luôn đoàn kết, năng động , sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020, 100%  chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đã được hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt ở mức cao, tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp từng bước được khai thác, khoa học, công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ vào sản xuất, kết cấu hạ tầng kinh tế -  xã hội được tăng cường đầu tư, xây dựng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới, dịch vụ du lịch phát triển nhanh, thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng khá. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt và hoàn thành trước kế hoạch. Công tác phòng chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai, quy tụ dân cư, di dân khỏi vùng xung yếu có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa  - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục-  đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn được quan tâm, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn phát huy, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại, hợp tác được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực và đi vào chiều sâu.

Bước vào giai đoạn 2020 – 2025 Đảng bộ, chính quyền,  nhân dân huyện Quản Bạ quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ được giao với những chỉ tiêu đặt ra cụ thể: Tiếp tục nâng cao năng lực cấp ủy, hiệu quả quản lý, điều hành chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động khai thác hiệu quả mọi nguồn lực xã hội, phát huy lợi thế phát triển kinh tế theo hướng bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nhanh dịch vụ du lịch, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, đầy mạnh ứng dụng khoa học -  công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…phấn đấu đến đầu năm 2025,  Quản Bạ là huyện phát triển khá trong tỉnh, đến năm 2030 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đến năm 2045 là huyện phát triển của tỉnh.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của huyện Quản Bạ đến năm 2025 như: Thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 180 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 45 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch, trong đó nông, lâm, thủy sản chiếm 38%, công nghiệp -  xây dựng chiếm 32%, Thương mại dịch vụ, du lịch chiếm 30%...

Giai đoạn hiện nay, Quản Bạ xác định đầu tư hài hòa các lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp và nông thôn, chú trọng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp và phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo Đề án OCOP của tỉnh, đảm bảo chất lượng, mẫu mã sản phẩm, có thị trường tiêu thụ ổn định…Đồng thời thực hiện quyết liệt, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra xác định “Năm nhiệm vụ trọng tâm, Ba nội dung đột phá”

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc tạo sự thống nhất cao giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị  - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước từ huyện đến cơ sở.

Tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế phát triển nhanh dịch vụ du lịch, trọng tâm là du lịch cộng đồng, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, tập trung cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập cho người dân, quan tâm nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tập trung phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao dân trí, khôi phục, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển du lịch, quan tâm nâng cao chất lượng y tế.

Thực hiện tốt chính sách xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, chăm lo đời sống nhân dân. Tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tích cực tham gia thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động.

Tập trung xây dựng khu vực phỏng thủ huyện, đảm bảo quốc phòng – an ninh ninh. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, tập trung nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật

Ba nội dung đột phá gồm: Phát triển nhanh dịch vụ du lịch, trong đó du lịch cộng đồng là trọng tâm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao. Tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nguồn: Vietnam Business Forum