LÀO CAI

Nỗ lực cải thiện chỉ số Tiếp cận đất đai

09:15:34 | 17/8/2021

Tạo thuận lợi nhất trong việc tiếp cận đất đai, duy trì tính ổn định trong việc sử dụng đất, vận dụng linh hoạt (trên cơ sở đúng luật) chính sách đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB); đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); hỗ trợ tối đa doanh nghiệp (DN)… là những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lào Cai xác định trong giai đoạn tới. Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Hồ Cao Khải, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai. Duy Bình thực hiện.

Năm 2021, tỉnh Lào Cai phấn đấu chỉ số PCI đạt trên 72 điểm, nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành “tốt”; đối với chỉ số thành phần “Tiếp cận đất đai”, mục tiêu đạt 7,3 điểm trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này, Sở TN&MT sẽ tập trung vào các giải pháp nào, thưa ông?

Để duy trì và nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI), trong thời gian tới Sở TN&MT sẽ tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp cụ thể như sau:

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ): Tập trung rà soát lại các quy định của Luật Đất đai, các thông tư và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trình đề xuất ủy quyền cho Sở TN&MT cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, DN có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sau khi đã được UBND tỉnh phê duyệt, quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (trừ dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị).

Việc ủy quyền sẽ cắt giảm quy trình, thời gian giải quyết thủ tục cấp GCNQSDĐ cho tổ chức từ 14 ngày xuống còn 10 ngày làm việc (giảm 4 ngày). Nếu được UBND tỉnh ủy quyền cho Sở TN&MT ký GCNQSDĐ sẽ rút ngắn về trình tự thời gian giải quyết TTHC cho tổ chức và DN khoảng 20% so với quy trình thủ tục hiện nay mà vẫn đảm bảo theo quy định pháp luật (Khoản 1, Điều 105 Luật Đất đai 2013)

Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, VNPT Lào Cai triển khai việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trên phần mềm một cửa điện tử (VNPT – Igate) và triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 01/06/2021, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN và đẩy nhanh thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSĐ cho DN.

Về công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án: Sở TN&MT đã chủ động phối hợp với sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các quy định bồi thường GPMB thuộc thẩm quyền UBND tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện đồng thời đảm bảo quy định pháp luật và quyền lợi người dân bị thu hồi đất.
Tiếp tục rà soát tham mưu cho UBND tỉnh cải cách TTHC, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để UBND các huyện chủ động trong các khâu thực hiện bồi thường GPMB.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB, tăng cường cán bộ phụ trách thực hiện công tác thu hồi đất, xác định giá đất, ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác GPMB đảm bảo theo quy định và thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường (BVMT), ngành đã thực hiện những biện pháp nào phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương?

Để quản lý hiệu quả, đồng bộ lĩnh vực TN&MT, Sở TN&M đã chủ động tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tính đến hết năm 2020, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh đạt 90% trên diện tích cấp giấy (tính cả việc cấp giấy theo dự án tổng thể), đạt 100% so với kế hoạch (KH), hoàn thành mục tiêu Nghị quyết.

Ngoài ra, về công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh giao đất cho 10 tổ chức, đạt 200% so với KH; cho 53 tổ chức thuê đất, đạt 132% so với KH; thu hồi đất của 57 tổ chức, đạt 356% so với KH; chuyển mục đích sử dụng đất cho 11 tổ chức, đạt 91,7% so với KH. 

Lĩnh vực BVMT luôn được ngành TN&MT của tỉnh đặc biệt quan tâm. Ngành thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, giám sát ô nhiễm tại các nhà máy, DN cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; bên cạnh đó, tăng cường quản lý tốt tài nguyên khoáng sản..
Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng được tăng cường và chuyên sâu. 

Ông có thể cho biết một số cam kết của ngành TN&MT trong việc cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ DN?

Sở TN&MT tỉnh Lào Cai xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tạo thuận lợi nhất trong việc tiếp cận đất đai, duy trì tính ổn định trong việc sử dụng đất, vận dụng linh hoạt (trên cơ sở đúng luật) chính sách đền bù GPMB; đẩy mạnh cải cách TTHC; củng cố ổn định bộ máy tổ chức của ngành, chủ động phối kết hợp giữa các cấp, các ngành hỗ trợ tối đa cho DN... Do đó, phải tiếp tục thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận một cửa; hoàn thiện cơ chế chính sách về đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai: Tăng cường công tác tuyên truyền để phổ biến chính sách pháp luật về đất đai đến người dân; Đánh giá mức độ hài lòng đối với các hoạt động của cơ quan nhà nước; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ ba: Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của ngành TN&MT; thực hiện thí điểm đề án đưa công chức địa chính xã, phường về Phòng TN&MT - đây là nội dung quan trọng trong đề án số 10 của Tỉnh ủy Lào Cai đối với hoạt động của ngành.

Thứ tư: Thực hiện tốt việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp sau khi được phê duyệt nhằm tăng cường tính minh bạch

Thứ năm: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học trong công tác quản lý đất đai tại các đơn vị của Sở TN&MT.

Thứ sáu: Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ các DN thực hiện công tác GPMB; duy trì nâng cao hoạt động của Hội đồng xác định giá đất của tỉnh để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hoàn thiện cơ chế chính sách trong công tác xác định giá đất để phục vụ cho việc giao đất, cho thuê đất, bồi thường, GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án các khu đô thị mới. 

Thứ bảy: Duy trì việc tổ chức các cuộc hội nghị hội thảo, đối thoại với người dân và DN, chủ động nắm bắt các khó khăn vướng mắc của người dân và DN trong quản lý, sử dụng đất.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum