HƯNG YÊN

Ngành Tư pháp góp phần cải thiện chỉ số PCI

06:35:36 | 5/5/2022

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch (kèm theo Quyết định số 1093/QĐ-STP ngày 23/ 9/2021 của Sở) bằng các giải pháp cụ thể; đồng thời tích cực phối hợp cùng các sở, ban, ngành, địa phương phấn đấu cải thiện chỉ số PCI của tỉnh đạt mục tiêu đã đề ra.

Cần tích cực cải thiện chỉ số Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin

Theo ông Nguyễn Đình Chung - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên, nguyên nhân dẫn đến sụt giảm thứ bậc PCI của tỉnh Hưng Yên được xác định rõ chính là ở chỉ số Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin (chiếm 20% điểm số trong 10 chỉ số thành phần của PCI) liên tục sụt giảm cả về điểm số và xếp hạng. Qua đó cho thấy: “Tính công khai, minh bạch về các tài liệu quy hoạch ngành, lĩnh vực và tài liệu pháp lý chưa được cải thiện rõ nét; khả năng tiếp cận, nghiên cứu và khai thác sử dụng của doanh nghiệp đối với các tài liệu pháp lý, tài liệu quy hoạch của ngành, lĩnh vực và một số thông tin liên quan đến hoạt động doanh nghiệp (thông tin mời thầu...) còn khó khăn”.

Ông Chung cho biết thêm, để cải thiện hiệu quả chỉ số Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin, căn bản phải tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về chỉ số PCI; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung, đảm bảo tiến độ, thời hạn và hiệu quả. Hơn nữa, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, các bộ phận liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Các giải pháp đồng bộ

Sở Tư pháp luôn nâng cao tính chủ động, kịp thời trong ban hành hoặc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là các chỉ số thành phần thuộc nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đối với chỉ tiêu Tiếp cận tài liệu pháp lý, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh kịp thời cập nhật văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành lên trang thông tin điện tử của từng sở, ngành để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu khi có nhu cầu.

Sở cũng tiến hành ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin trên các kênh chính thống, Cổng thông tin điện tử tỉnh về các cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch (quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch địa điểm xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực....), các tài liệu pháp lý và các nhiệm vụ, giải pháp khác được giao theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các tài liệu, dịch vụ công phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên nắm bắt các phản ánh, kiến nghị hoặc những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi tiếp cận các nội dung trong chỉ tiêu thành phần tại các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì để kịp thời phối hợp với các đơn vị có giải pháp giải quyết hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, chỉ số Thiết chế pháp lý (năm 2020) của tỉnh Hưng Yên nằm trong Top 15 (nhóm tốt). Sở Tư pháp vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh, duy trì các chỉ tiêu do ngành chủ trì đồng thời, tích cực phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương đồng bộ tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu cũng như các chỉ số thành phần khác. Ngành Tư pháp tỉnh xác định mục tiêu: Luôn đồng hành, cởi mở, hỗ trợ và phục vụ tích cực người dân - doanh nghiệp nhanh nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất.

Nguồn: Vietnam Business Forum