HÀ NỘI

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025: Khơi dậy sức dân

15:12:54 | 24/5/2022

Nhờ những đóng góp tích cực của các thành phần kinh tế, đến nay, cả nước đã có 5.650/8.232 xã về đích nông thôn mới (đạt gần 69% tổng số xã); 221/664 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc 54 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phấn đấu không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí

Nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 587/QĐ-TTg ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Hơn cả việc ghi nhận, đây là sự khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của sức dân đối với mục tiêu nâng tầm diện mạo nông thôn.. Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ hống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phấn đấu cả nước có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được lan tỏa sâu rộng trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Hàng triệu tỷ đồng đã được các địa phương huy động để thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho người nông dân. Không quá lời khi nói rằng: Thành quả nông thôn mới ngày hôm nay có được là nhờ một phần quan trọng từ sức dân.Trong thời kỳ mới, việc khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Để cụ thể hóa được nội dung trên, đòi hỏi các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục đa dạng hóa việc huy động nguồn lực từ sức dân, để Nhân dân có điều kiện được đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới.

Thành phố Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước đã cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo chung của Đảng, Nhà nước trong huy động toàn dân tham gia. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”. Con số thống kê của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội cho thấy tổng nguồn lực đã huy động được để phát triển “tam nông” của TP trong giai đoạn 2016 - 2020 lên đến gần 57.000 tỷ đồng. Đáng khích lệ khi trong số này, vốn đóng góp ngoài ngân sách Nhà nước của các DN, hợp tác xã và các tầng lớp Nhân dân đạt gần 4.900 tỷ đồng.

Bước sang giai đoạn mới 2021 - 2025, công cuộc xây dựng nông thôn mới của Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh trên tinh thần “lấy dân làm gốc, do dân và vì dân”. Năm 2021, các tầng lớp Nhân dân (bao gồm cả khu vực DN, hợp tác xã…) tiếp tục chung sức, đóng góp hơn 1.200 tỷ đồng cho công cuộc xây dựng nông thôn mới của Thủ đô.

Nguồn lực quan trọng từ sức dân giúp cho đến nay Hà Nội đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 382/382 xã. 13/18 đơn vị hành chính cấp huyện của TP cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận về đích nông thôn mới, qua đó tiến dần đến mục tiêu 100% đơn vị hành chính cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2022.

* Bài viết có sự phố hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Minh Ngọc (Vietnam Business Forum)