Sau năm 2030, Vĩnh Phúc dự kiến phát triển 27 khu công nghiệp

14:24:52 | 22/11/2022

Tỉnh Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận quy hoạch 19 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích 5.487,31 ha. Đến nay, Tỉnh đã có 16 KCN được thành lập (quyết định chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15.548,018 tỷ đồng và 212,53 triệu USD; tổng diện tích quy hoạch là 3.110,25 ha.

Trong đó, diện tích đất công nghiệp quy hoạch là 2.275,03 ha; diện tích đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.757,2 ha, tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê (bao gồm đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký Biên bản ghi nhớ) là 1.287,03 ha, chiếm trên 70% diện tích đất công nghiệp quy hoạch đối với các KCN đã thành lập trên địa bàn Tỉnh. Trong 16 KCN đã được thành lập có 9 KCN đi vào hoạt động, bao gồm: KCN Khai Quang (221,46 ha); KCN Bình Xuyên (286,98 ha); KCN Kim Hoa (50 ha); KCN Bá Thiện (325,75 ha); KCN Bình Xuyên II - giai đoạn 1 (42,21 ha); KCN Bá Thiện II (308,83 ha); KCN Tam Dương II - khu A (135,17 ha); KCN Sơn Lôi (257,35 ha); KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (213 ha).

Đến nay, hạ tầng các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc đã được xây dựng cơ bản đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư (bao gồm cả nhà máy xử lý nước thải). Một số KCN đã cho thuê hết 100% đất công nghiệp; các KCN còn lại đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thúc đẩy thu hút đầu tư.

Đối với 6 KCN mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư trong quý I/2021, bao gồm: KCN Sông Lô II (165,66 ha); KCN Tam Dương I - KV2 (156,76ha); KCN Sông Lô I (177,36 ha); KCN Nam Bình Xuyên (290,152 ha); KCN Thái Hòa -Liễn Sơn-Liên Hòa (Khu vực II - giai đoạn 1) 145,27 ha đang thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng KCN Phúc Yên đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác có liên quan. Hiện tại KCN Phúc Yên đã có 2 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích là 16,4044 ha.

Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, dự kiến trong giai đoạn 2021-2030, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ phát triển khoảng 23 KCN (thêm 4 KCN) và sau năm 2030 sẽ phát triển thêm 4 KCN, nâng tổng số các KCN trên địa bàn Tỉnh là 27 KCN với tổng quỹ đất công nghiệp dự kiến khoảng 6.200-7.000 ha. Vĩnh Phúc đang lập Quy hoạch Tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó sẽ tích hợp nội dung Quy hoạch các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.

Bảo Ngọc (Vietnam Business Forum)