thảo khởi động dự án “Hệ thống Thống kê vận tải và Logistics”

9:52:05 AM | 18/5/2018


Ngân hàng Thế giới và Bộ Giao Thông – Vận tải vừa phối hợp tổ chức hội thảo khởi động dự án “Hệ thống Thống kê vận tải và Logistics” nhằm nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường năng lực vận tải và logistics, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.


Dự án nhằm xây dựng một hệ thống quốc gia để thu thập, xử lý và công bố số liệu thống kê vận tải và logistics và là một phần trong khuôn khổ hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cho chương trình phát triển logistics và thuận lợi hóa thương mại của Chính phủ Việt Nam.

Hội thảo cũng chia sẻ một số thông lệ và thành tố của một hệ thống thống kê logistics hiệu quả, thảo luận về tầm quan trọng của dữ liệu vận tải và logistics tin cậy của Việt Nam. Dữ liệu sẽ được sử dụng cho các mục đích hoạch định chiến lược, xây dựng và giám sát thực thi chính sách về phát triển hạ tầng vận tải, thương mại và logistics, đồng thời giúp các doanh nghiệp logistics truy cập cơ sở dữ liệu tin cậy phục vụ cho phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Hiệp định tài trợ của Quỹ tín thác đa phương về xây dựng năng lực thống kê cũng được kí nhân dịp Hội thảo này.

L.A