Hướng dẫn khai báo xuất xứ khi thực hiện EVFTA

1:06:51 PM | 22/12/2020

Liên quan đến khai báo xuất xứ trên lời văn tự chứng nhận xuất xứ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất một số nội dung.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 6464/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2020.

Trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ khai báo xuất xứ EU/European Union và khai báo thêm tên một nước châu Âu cụ thể thì không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Trường hợp chứng từ chứng nhận xuất xứ chỉ khai báo xuất xứ theo tên một nước châu Âu cụ thể thì từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ theo đúng quy định và gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan để thông báo với cơ quan thẩm quyền của châu Âu.

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)