VCCI và một năm nỗ lực bất chấp dịch bệnh vì cộng đồng doanh nghiệp

08:53:31 | 22/1/2022

Bất chấp bối cảnh dịch bệnh, các hoạt động có thể lượng hóa của VCCI đạt tăng trưởng 7,8% so với năm 2020, hầu hết các hoạt động quan trọng, chủ yếu vẫn được thực hiện và đạt kết quả tốt.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác cơ quan VCCI năm 2021, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, đây là dịp nhìn lại công tác Đảng, công đoàn và chuyên môn của VCCI suốt năm 2021, từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2022 trong bối cảnh mới.


Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công phát biểu khai mạc Hội nghị.

Nỗ lực hoàn thành kế hoạch bất chấp đại dịch

Báo cáo về kết quả công tác năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực VCCI Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, về công tác Đảng, năm 2021, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã tích cực đổi mới hình thức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VCCI lần thứ VIII bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

"Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Phó Chủ tịch Hoàng Quang Phòng cho biết.

Về tổ chức, cán bộ, năm 2021, Đảng ủy VCCI đã kiện toàn cấp ủy đối với 03 chi bộ cơ sở, trực thuộc; kiện toàn Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đã báo cáo với Đoàn Công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, quan tâm công tác phát triển Đảng viên mới, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ triển khai đúng quy trình.

Cũng trong năm 2021, Đảng ủy VCCI luôn bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trong cả nhiệm kỳ. Năm 2021, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 04 tổ chức đảng và đảng viên,.

“Đảng ủy VCCI cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ Đảng ủy VCCI thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, định hướng hoạt động của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, góp phần xây dựng khối đoàn kết gắn bó trong cơ quan”, Phó Chủ tịch Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Hội nghị Tổng kết công tác cơ quan VCCI năm 2021.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, VCCI đã chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến tích cực, thống nhất trong nhận thức, hành động của các tổ chức đảng và đảng viên về công tác phòng, chống tham nhũng, cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tham nhũng có thể xảy ra ở các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc VCCI. Năm 2021, VCCI chưa ghi nhận và phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm công tác phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, về công tác chuyên môn, năm 2021, hoạt động của VCCI đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Một số hoạt động tiêu biểu. Cụ thể, thường xuyên thực hiện khảo sát, nắm bắt tình hình kinh tế - doanh nghiệp và tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Chính phủ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp dưới tác động của dịch Covid-19.

VCCI đã đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, Hội nghị Chủ tịch Quốc hội làm việc với VCCI và giới doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.

"Các đề xuất, kiến nghị của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp đã được các cơ quan Nhà nước tiếp thu trong việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp", Phó Chủ tịch Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc góp ý, xây dựng pháp luật, chính sách, trong đó góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mang tính chiến lược, dài hạn liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp.

“VCCI đã tham gia 19 Ban soạn thảo, tổ biên tập hàng chục Hội đồng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; tổ chức 130 hội nghị, hội thảo góp ý chính sách, pháp luật tại nhiều địa phương, góp ý 140 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Khảo sát, xây dựng và công bố nhiều báo cáo quan trọng như báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam, báo cáo PCI 2020, báo cáo 3 năm thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV, Báo cáo về việc thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế, Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam, Báo cáo kinh tế thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long, các báo cáo điều tra, khảo sát doanh nghiệp dưới tác động dịch Covid-19…”, Phó Chủ tịch thường trực VCCI khẳng định.

Công tác vận động chính trị, tăng cường liên kết doanh nghiệp, thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. VCCI đã tham gia và thể hiện tốt vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban II của Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Chủ động và tích cực trong việc xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước giao như: Nghị quyết 09-NQ/TW, Nghị quyết 02/NQ-CP, Chỉ thị số 37-CT/TW, Chỉ thị 13/CT-TTg...

Công tác xúc tiến thương mại - đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế của VCCI trong năm 2021 cũng có nhiều sáng tạo, đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung, nhằm thích ứng và phù hợp hơn với thực tiễn hiện nay trước tác động to lớn của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tình hình dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch VCCI cũng khẳng định, công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững tiếp tục được đẩy mạnh thông qua tổ chức Lễ phát động Chương trình đánh giá và Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2021.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công khẳng định VCCI đã có một năm nỗ lực bất chấp bối cảnh dịch bệnh.

Bên cạnh đó, vai trò đại diện giới sử dụng lao động của VCCI ngày càng được nâng cao. “VCCI đã tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng 27 dự thảo văn bản các loại, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động tại Ủy ban Quan hệ Lao động, Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, Tổ công tác về chính sách, pháp luật lao động và quan hệ lao động, triển khai các hoạt động hỗ trợ và phát triển quan hệ lao động lành mạnh trong doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc…”, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Công tác tổ chức và bảo đảm cho hoạt động của cơ quan VCCI được củng cố và kiện toàn. Năm 2021, Đảng đoàn, Ban Thường trực và Ban Chấp hành đã tích cực chuẩn bị và tiến hành đồng bộ công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII. Đại hội VCCI đã diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Ghi nhận hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty trực thuộc, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh: "Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, các đơn vị đều nỗ lực duy trì được các hoạt động chủ yếu, đảm bảo được đời sống của cán bộ, nhân viên và đóng góp vào kết quả công tác chung của VCCI".

Về công tác công đoàn, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, trong năm 2021, với chức năng nhiệm vụ của mình, Công đoàn VCCI đã chủ động tích cực tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc. Luôn chăm lo và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn.

Thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Đặc biệt là tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

“Bằng việc cụ thể hoá các phong trào thi đua thành những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan VCCI và các đơn vị, tinh thần “Đổi mới - Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Hiệu quả” đã được lan tỏa và trở thành tôn chỉ cho mỗi công đoàn viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, hoạt động phong trào và xây dựng tinh thần đoàn kết trong và ngoài cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn”, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Đồng thời cho biết công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn. Kết quả, số công đoàn đạt tiêu chuẩn vững mạnh tăng, không có công đoàn cơ sở xếp loại yếu kém. 

Từ những kết quả nói trên, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Quang Phòng nhận định, năm 2021, VCCI tiếp tục đổi mới hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc trên các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác quần chúng được khẳng định.

Tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 13, 14, khóa VI và Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 đề ra.

“Các hoạt động có thể lượng hóa đạt tăng trưởng 7,8% so với năm 2020, hoàn thành 90% kế hoạch đề ra. Đây là một nỗ lực rất lớn của VCCI, mặc dù một số hoạt động không thể triển khai do dịch bệnh Covid-19, nhưng hầu hết các hoạt động quan trọng, chủ yếu vẫn được thực hiện và đạt kết quả tốt”,Phó Chủ tịch Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh.

Nâng cao vai trò đại diện cộng đồng doanh nghiệp

Từ những tiền đề của năm 2021, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, nhiệm vụ trong năm 2022 đặt ra đối với VCCI là phải nâng cao hơn nữa vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức để phục hồi và phát triển, thực hiện thành công sứ mệnh, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra.

Theo đó, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, VCCI cần tập trung triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Cụ thể, đối với công tác Đảng, đẩy mạnh quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội toàn quốc VCCI lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các chỉ thị, nghị quyết khác.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy để làm quy trình phê duyệt cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp với công tác đoàn thể. Tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.


Phó Chủ tịch Hoàng Quang Phòng nhận định, năm 2021, VCCI tiếp tục đổi mới hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Về công tác chuyên môntrước hết, đẩy mạnh công tác triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội VCCI lần thứ VII.

Trong đó, tiếp tục triển khai Chương trình hành động của VCCI thực hiện các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp, doanh nhân. Trong đó chú trọng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09/NQ-BCT của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, đề xuất Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện các giải pháp thực hiện nghị quyết trong thời gian tới; nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; nghị quyết của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững; nghị quyết và chương trình về phát triển và phục hồi kinh tế…

Xây dựng và triển khai Chương trình hành động của VCCI thực hiện Nghị quyết Đại hội VCCI lần thứ VII, bám sát vào các phương hướng, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Tiếp theo đó, nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật, chính sách; thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh.

Trong đó, tiếp tục tham gia và phát huy vai trò trong các Ban soạn thảo, tổ biên tập, các hoạt động thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia sâu hơn vào các chương trình xây dựng, thẩm định pháp luật của Quốc hội, Chính phủ. Tiếp tục phối hợp hiệu quả với các bộ, ban ngành của Quốc hội, Chính phủ một mặt xử lý các vướng mắc, chồng chéo, bất cập của pháp luật, mặt khác sửa đổi, bổ sung pháp luật, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp tục đề xuất, xây dựng các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ quốc gia về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân, hiệp hội doanh nghiệp. Chú trọng đề xuất và triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi; tận dụng các cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do FTA và xu hướng dịch chuyển các chuỗi sản xuất và cung ứng, dòng vốn FDI mang lại.

Thứ ba, tích cực triển khai các hoạt động liên kết doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó hiệu quả với đại dịch, khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh.

 Trong năm 2022 và các năm tiếp theo, công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách của VCCI, chú trọng triển khai một số nhiệm vụ gồm: Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất – kinh doanh, ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 của Quốc hội, Chính phủ; Kịp thời tổng hợp và phản ánh, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; Phát huy hiệu quả mạng lưới kết nối doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nỗ lực kết nối thông tin để các doanh nghiệp có thể hỗ trợ lẫn nhau giải quyết các khó khăn phát sinh.

Tăng cường liên kết với các hiệp hội doanh nghiệp và giữa các hiệp hội doanh nghiệp với nhau, thúc đẩy việc thành lập các hiệp hội doanh nghiệp đa ngành cấp tỉnh, thành phố. Tiếp tục phát huy vai trò tổ chức đại diện giới sử dụng lao động, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Đổi mới công tác phát triển và hỗ trợ hội viên, thực hiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên thống nhất trong toàn quốc; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường, sản phẩm, đối tác để hỗ trợ hội viên; chú trọng vận động phát triển hội viên là các hiệp hội doanh nghiệp.

Đồng thời triển khai thành lập Hội đồng Doanh nghiệp đầu ngành, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế ngành nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.


Hội nghị Tổng kết công tác cơ quan VCCI năm 2021 tiến hành theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các đầu cầu chi nhánh.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đầu tư; đào tạo và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế.

Trong đó, tiếp tục triển khai các chương trình, dự án quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập và phát triển bền vững, đặc biệt là Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng” nhằm thực hiện nghị quyết 25/NQ-CP của Chính phủ; Nâng cao chất lượng hoạt động của các Diễn đàn/Hội đồng kinh doanh giữa Việt Nam với các thị trường trọng điểm như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Mỹ Latinh, Châu Phi, Trung Đông...

Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động Hội nhập, xúc tiến thương mại đầu tư trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và khu vực: WTO, APEC, ASEAN, CACCI, GMS, ACMECS, PECC…

Thứ năm, tiếp tục phát huy vai trò tổ chức đại diện giới sử dụng lao động, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp thông qua phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Bộ luật lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao vai trò đại diện người sử dụng lao động cấp trung ương và cấp tỉnh.

Tích cực tham gia vào các hoạt động tại Ủy ban Quan hệ Lao động, Hội đồng Tiền lương Quốc gia, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã Hội...với tư cách là Tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động.

Triển khai các chương trình, dự án nâng cao năng lực cho các hiệp hội doanh nghiệp, người sử dụng lao động. Triển khai các hoạt động phối hợp với các tổ chức quốc tế như ILO, WB, Aus4Skill, NHO...

Thứ sáu, thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của cơ quan VCCI. Kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy cán bộ cơ quan VCCI. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ; xây dựng cơ chế trả lương mới theo hiệu quả công việc, đề cao kỷ luật lao động, thúc đẩy sáng tạo, tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn và đơn vị trực thuộc, cũng như của từng cán bộ nhân viên. Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số nội bộ của VCCI trong năm 2022.

Về, công tác Công đoàn, tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tập trung xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan đơn vị vững mạnh.

Tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VII. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ VCCI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc bám sát kế hoạch đã được Đảng đoàn, Đảng ủy, ban Thường trực VCCI giao, đồng thời tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức công đoàn trực thuộc tham gia tích cực hơn nữa vào công tác xây dựng Đảng; bám sát kế hoạch đã được Đảng đoàn, Đảng ủy, ban Thường trực VCCI giao để thực hiện có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật trong các cấp công đoàn. 

Nguồn: DDDN