Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Vĩnh Phúc đạt 78%

04:27:53 | 15/12/2022

Những năm qua, công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có tay nghề đã được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 78% tăng 1,8% so với năm 2021, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 36%. Vĩnh Phúc phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 40%.

Toàn tỉnh có ít nhất 42% học sinh tốt nghiệp THCS và ít nhất 50% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học giáo dục nghề nghiệp. Để đạt được mục tiêu đề ra tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, đổi mới phương pháp quản lý; nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước về đào tạo. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tăng quy mô và nâng cao chất lượng, tập trung đào tạo chương trình chất lượng cao chú trọng các ngành nghề kinh tế mũi nhọn, các lĩnh vực quan trọng của tỉnh.

Thanh Loan (Vietnam Business Forum)