Hiệu quả bước đầu từ thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp

11:18:39 AM | 20/11/2017

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020, sau 2 năm nỗ lực triển khai “Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo”, ngành nông nghiệp Hà Giang bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực. Giá trị gia tăng của ngành tăng khá và bền vững, hình thành nên các vùng sản xuất hàng hóa với quy mô tập trung; đặc biệt đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, giúp người nông dân không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi.Các cây trồng có thế mạnh, cây đặc sản, đặc hữu tiếp tục được khẳng định về chất lượng, sản lượng, thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Hiện nay, toàn tỉnh Hà Giang đã có 1.543/7.900 ha cam sành, 1.580/5.500 ha chè và hàng nghìn ha rau các loại được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; 1.720 ha chè được cấp chứng nhận chè hữu cơ; trồng mới gần 900 ha cây dược liệu. Đến niên vụ 2016-2017, sản phẩm cam sành đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Nhiều mô hình phát triển trong nông nghiệp đã có sự liên kết giữa các doanh nghiệp với người nông dân; điển hình như mô hình dồn điền, đổi thửa tại huyện Bắc Quang, Quang Bình; mô hình liên kết trồng mía tại huyện Vị Xuyên; sản xuất mạ khay kết hợp với máy cấy tại huyện Quang Bình; mô hình liên kết trồng dứa tại huyện Vị Xuyên, Bắc Quang…

Đối với cây dược liệu, tỉnh cũng tập trung triển khai Dự án phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo tại 6 huyện 30a. Bên cạnh lĩnh vực trồng trọt, phát triển chăn nuôi từng bước trở thành ngành sản xuất chính, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp. Tỉnh chủ trương chuyển hướng chăn nuôi quy mô nông hộ nhỏ lẻ hướng đến chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại, phát triển hàng hóa. Chương trình bảo tồn và phát triển giống bò vùng cao gắn với trồng cỏ, chương trình phát triển đàn ong lấy mật trở thành những hướng đi chính, mang lại hiệu quả đối với các huyện vùng cao núi đá với trên 28.400 đàn ong.

Tỉnh Hà Giang đã ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích người nông dân, các hợp tác xã, các doanh nghiệp mở rộng phát triển chăn nuôi bò hàng hóa và nuôi ong mật bạc hà tại 4 huyện Cao nguyên đá là Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ; hỗ trợ và khuyến khích người dân tại 2 huyện vùng cao phía Tây là Hoàng Su Phì và Xín Mần để mở rộng phát triển đàn trâu và đàn dê theo hướng hàng hóa…; điển hình là Nghị quyết số 209/2015NQ - HĐND, ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Giang về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017. Phục hồi, cải tạo và mở rộng quy mô sản xuất các giống cây trồng, vật nuôi mang tính đặc sản của địa phương như gà xương đen của đồng bào dân tộc Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn, ngô nếp núi đá huyện Yên Minh, gạo tẻ Khẩu Mang huyện Đồng Văn, gạo Già Dui huyện Xín Mần, hồng không hạt huyện Quản Bạ…

Trong những năm tiếp theo, nhằm thực hiện hiệu quả “Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo”, ngành nông nghiệp Hà Giang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và người dân nhằm thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào trồng trọt và chăn nuôi, huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, đặc biệt là doanh nghiệp vào các hoạt động đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.