Ngành tài chính Lạng Sơn: Đẩy mạnh cải cách hành chính

1:51:48 PM | 27/9/2019

Công tác cải cách hành chính trong những năm qua luôn được lãnh đạo Sở Tài chính Lạng Sơn quan tâm chỉ đạo. Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, hàng năm, Sở Tài chính đều xây dựng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở. Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách các phòng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo Kế hoạch đề ra, mang lại hiệu quả rõ nét.

Ngành tài chính Lạng Sơn đã tăng cường cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Thực hiện công bố, niêm yết công khai toàn bộ các thủ tục hành chính (TTHC) (hiện có 62 TTHC, đang trình UBND tỉnh quyết định công bố 06 danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ 19 TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông của lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính). Các TTHC đều được đăng ký tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và dịch vụ bưu chính công ích. Quy trình giải quyết công việc ở các lĩnh vực công tác được thực hiện theo hệ thông quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Sở Tài chính và trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ http://sotc.langson.gov.vn.

Về cải cách bộ máy hành chính nhà nước, Sở đã sắp xếp bộ máy ổn định, tinh gọn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng và thực hiện tốt các quy chế tại cơ quan như: Quy chế làm việc, quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; quy chế văn hóa công sở; quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý sử dụng tài sản, điện, nước tiết kiệm, hiệu quả tạo nguồn chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức và người lao động.

Thường xuyên rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, tổ chức cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch đào tạo hàng năm của Sở. Triển khai tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp theo Thông tư số107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính; các văn bản về chế độ quản lý tài chính đầu tư, tài chính – ngân sách xã trên địa bàn tỉnh cho hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức công tác trên địa bàn tỉnh.   

Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và từng tập thể, cá nhân trong việc khai thác các nguồn lực, tiết kiệm kinh phí để nâng cao thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; dành nguồn đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác

Trình UBND tỉnh ban hành các quyết định liên quan đến phân cấp, quản lý ngân sách địa phương như: Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; các quyết định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; các quyết định về giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 về phân loại đơn vị sự nghiệp và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2018 - 2020 cho các đơn vị sự nghiệp y tế khối tỉnh thuộc Sở Y tế; ban hành Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thực hiện việc cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách bằng hình thức dịch vụ công cấp độ 4, hơn 94%  hồ sơ cấp mã số ngân sách đã đăng ký bằng hình thức trực tuyến. Quá trình thực hiện giúp cho các cơ quan, đơn vị giải quyết công việc nhanh thuận tiện và khoa học hơn đồng thời giảm thiểu tối đa chi phí, thời gian đi lại đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từ những giải pháp cụ thể và quyết tâm thực hiện trong công tác cải cách hành chính, Sở Tài chính đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và được UBND tỉnh đánh giá năm 2018 là đơn vị đạt chỉ số cải cách hành chính đứng đầu trong các sở, ban, ngành của tỉnh.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn
Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh Lạng Sơn làm chủ sở hữu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn kinh doanh phát hành các loại hình xổ số trên địa bàn tỉnh để đáp ứng, phục vụ nhu cầu giải trí, vui chơi có thưởng của nhân dân theo hướng lành mạnh, có sự quản lý của Nhà nước với phương châm “Vừa ích nước, vừa lợi nhà”; góp phần đấu tranh phòng chống nạn cờ bạc, lô đề bất hợp pháp, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, phục vụ an sinh xã hội. Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; vốn nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển; đảm bảo việc làm, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và chế độ phúc lợi cho người lao động.