Tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

10:45:24 AM | 1/4/2021

Chỉ số “Tiếp cận đất đai” là một trong những chỉ số thành phần quan trọng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), phản ánh chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai của các địa phương cấp tỉnh nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tạo điểm đến hấp dẫn, tin cậy cho nhà đầu tư. Xác định được tầm quan trọng nêu trên, những năm qua, Sở TN&MT Yên Bái đã và đang tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực đất đai, góp phần thu hút đầu tư và cải thiện thứ hạng PCI của tỉnh.

Theo kết quả PCI năm 2019 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, tỉnh Yên Bái xếp thứ hạng 36/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành khá. Trong 10 chỉ số thành phần PCI, không có chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2018, có 9/10 chỉ số thành phần tăng điểm trong đó có chỉ số tiếp cận đất đai tăng từ 5,99 điểm lên 6,11 điểm góp phần quan trọng vào nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Yên Bái (năm thứ 3 liên tiếp chỉ số tiếp cận đất đai tỉnh Yên Bái tăng điểm).

Để đạt được kết quả này, những năm qua, Sở TN&MT đã tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương trong tỉnh đẩy nhanh thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân; xây dựng bảng giá đất sát với giá thị trường; làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và DN liên quan đến đất đai… Đặc biệt là quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để giảm bớt phiền hà, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường hỗ trợ người dân và DN.

Ông Hồ Đức Hợp - Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN, Sở tập trung thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của Sở phù hợp với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung. Giảm thời gian thực hiện các TTHC, trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết khó khăn vướng mắc của người dân và DN liên quan đến việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… Niêm yết công khai toàn bộ TTHC đã được công bố tại trụ sở Sở và Trung tâm phục vụ hành chính công; công bố và cập nhật, đăng tải TTHC, các văn bản quy định về TTHC trên Website của Sở và Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và đang thực hiện xây dựng dự thảo quy chế phối hợp giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong công tác giải quyết TTHC theo quy định… tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN dễ dàng tiếp cận các thông tin về sử dụng đất đảm bảo công khai, minh bạnh trong tiếp cận đất đai.

Năm 2020, Sở TN&MT tiếp nhân 30.027 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC (tiếp nhận trực tuyến 16 hồ sơ, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích 29.898 hồ sơ), trong đó đã tham mưu giải quyết 27.926 hồ sơ (trả kết quả trước hạn 24.493 hồ sơ và đúng hạn 3.422 hồ sơ) đạt 93%, số hồ sơ đang tham mưu giải quyết 2.101 hồ sơ, cơ bản số hồ sơ tham mưu giải quyết đạt mức độ tốt về dịch vụ công được người dân và DN đánh giá cao về mức độ hài lòng.

Với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt duy trì và cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai giai đoạn 2020-2025, Sở TN&MT đề ra kế hoạch, nhiệm vụ triển khai và tập trung vào một số giải pháp như: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Thực hiện xây dựng Quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050. Hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính theo hướng hiện đại, tập trung, thống nhất, phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo công khai, minh bạch.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách TTHC, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Sở đối với những hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và qua cổng dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 3, cấp độ 4). Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính; công tác điều tra, đánh giá số lượng và chất lượng đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng bản đồ giá đất, giám sát biến động tài nguyên đất đai lồng ghép với các yếu tố môi trường. Đồng thời, xây dựng nền hành chính công thực sự minh bạch, hiệu quả đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động quản lý nhà nước và các dịch vụ công về đất đai tạo thuận lợi cho người dân và DN.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, trình độ cao, đạo đức tốt, đảm trách tốt vị trí việc làm. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)...

Nguyễn Bách (Vietnam Business Forum)