Cơ chế một cửa Quốc gia một cửa ASEAN có gần 47 nghìn DN tham gia

9:30:31 AM | 9/6/2021

Theo thông tin cập nhật từ Tổng cục hải quan về triển khai Cơ chế một cửa quốc gia Từ 15/4/2021-15/5/2021, đã triển khai 04 thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc gia; số hồ sơ được xử lý trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia là 69.440 với 752 doanh nghiệp tham gia. Đến ngày 15/05/2021, có 226 thủ tục hành chính của 13 Bộ, Ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,83 triệu hồ sơ của gần 46,9 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN] thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.Từ 15/4 - 15/5/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 20.107; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 94.772. Đến ngày 15/05/2021: tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 347.863 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 784.073 C/O.

L.H (Vietnam Business Forum)