Nâng cao chất lượng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN

10:23:48 | 16/7/2021

Với vai trò Cơ quan Thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Hải quan đã đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai NSW, ASW và tạo thuận lợi thương mại.

Về triển khai NSW, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tích cực thực hiện. Từ đầu năm đến 15/6 kết nối được thêm 19 thủ tục hành chính mới, với 319.272 hồ sơ được xử lý của 3.886 doanh nghiệp.

Lũy kế từ khi triển khai (thí điểm cuối năm 2014) đến ngày 15/6/2021, có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,89 triệu hồ sơ của 47.700 doanh nghiệp tham gia.

Song song với việc kết nối thủ tục hành chính mới, Cơ quan Thường trực đang phối hợp với các bộ, ngành triển khai xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung (hiện đang xây dựng giải pháp và định hướng chính của Đề án),

Về triển khai ASW, đến nay, Việt Nam đã trao đổi chính thức thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với toàn bộ 9 nước thành viên ASEAN.

Từ 1/1 đến 15/6, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 107.152 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 622.987 C/O. Lũy kế từ khi triển khai (1/12018) đến ngày 15/6/2021, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 366.458 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 939.460 C/O.

Nguồn: Vietnam Business Forum