Cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được nhận hỗ trợ

09:47:44 | 18/11/2021

Một số quy định về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thiếu rõ ràng, quy trình hỗ trợ chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, họ sẽ vừa mất tiền trước vừa mất thời gian để có được tiền hỗ trợ…


DNNVV khó khăn trong tiếp cận các chương trình hỗ trợ

Đó là góp ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, theo VCCI quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 80/2021/NĐ-CP thì “cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là các cơ quan, tổ chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ tổ chức triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

Như vậy, cơ quan tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định dựa vào sự phân công nội bộ của cơ quan nhà nước, tổ chức. Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ không biết được nếu danh sách các đơn vị được phân công không công khai.

Trên thực tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết một trong những khó khăn khi doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ trợ là không biết liên hệ với cơ quan nào. Vì vậy, VCCI đề nghị ban soạn thảo bổ sung quy định danh sách các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được đăng tải công khai trên trang web https://business.gov.vn.

Bên cạnh đó, tại khoản 4 Điều 3 Dự thảo quy định trường hợp cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phối hợp với bên cung cấp thì cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa và bên cung cấp ký hợp đồng hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa và bên cung cấp thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, sau đó doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ thực hiện thủ tục thanh, quyết toán hợp đồng hỗ trợ tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

VCCI cho rằng, quy trình hỗ trợ trên chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được nhận hỗ trợ bởi vì doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trả tiền trước cho bên cung cấp, sau đó mới thực hiện thủ tục thanh, quyết toán với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó hợp đồng ký hỗ trợ lại là ký với ba bên, trong đó có cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Với quy trình này, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ vừa mất tiền trước vừa mất thời gian để có được tiền hỗ trợ và vai trò của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hợp đồng hỗ trợ cũng ít ý nghĩa”, VCCI nhận định.

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, theo VCCI, ban soạn thảo sửa đổi quy định tại khoản 4 Điều 3 theo hướng: doanh nghiệp nhỏ và vừa và bên cung cấp thực hiện hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ, bên cung cấp thực hiện hợp đồng sẽ tiến hành thanh toán, quyết toán hợp đồng hỗ trợ tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong hợp đồng thanh lý, nghiệm thu có chữ ký của cả ba bên.

Về hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tại khoản 3 Điều 4 Dự thảo quy định, trước khi nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ chuyển đổi số, doanh nghiệp nhỏ và vừa phải “thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” và gửi kèm kết quả đánh giá trong hồ sơ đề xuất hỗ trợ.

Phân tích của VCCI cho rõ, quy định trên là chưa rõ ràng, chưa đảm bảo thuận lợi khi triển khai thực hiện. Bởi không rõ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trên tiêu chí nào?

Hay về đạo tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, VCCI đề nghị bổ sung các khóa đào tạo liên quan tới chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đồng thời, bổ sung quy định hướng dẫn về: xây dựng các tiêu chí cụ thể lựa chọn, xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa để hỗ trợ công nghệ, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các hoạt động hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức hỗ trợ và kết quả triển khai thực hiện các gói hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận hỗ trợ, đồng thời xác định rõ cơ quan thực hiện công tác này.

Ngoài ra, VCCI cho rằng, cần bổ sung các mẫu hợp đồng tư vấn, công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị theo quy định tại Điều 32 Nghị định 80/2021/NĐ-CP để các đối tượng áp dụng tham khảo khi triển khai thực hiện…

Nguồn: vneconomy.vn