Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Tiền Giang: Góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn

15:12:03 | 4/10/2022

Xác định vai trò quan trọng của hệ thống các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý dự án (Ban QLDA) Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Tiền Giang luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, đóng góp thiết thực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp cũng như thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.


Ông Nguyễn Đàm Thanh Tuyến, Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Tiền Giang là một trong những tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chịu ảnh hưởng không ít bởi biến đổi khí hậu. Những năm trở lại đây, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, triều cường, sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra thường xuyên. Xuất phát từ thực tiễn trên, tỉnh Tiền Giang đặc biệt quan tâm đến việc phòng chống những bất lợi của điều kiện thời tiết, khí hậu cực đoan và đã cho triển khai đầu tư một số dự án quan trọng của tỉnh từ nguồn vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tỉnh như: Hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên ĐT.864 (giai đoạn 1), Kè chống sạt lở bờ sông Tiền, Nâng cấp đê biển Gò Công, Kè chống sạt lở bờ biển Gò Công,…

Các dự án, công trình phục vụ ngành NN&PTNT giữ vai trò quan trọng và có tác động lớn đến đời sống cũng như sản xuất của đại bộ phận người dân. Nhận thức rõ điều này, khi được giao nhiệm vụ quản lý, đầu tư công trình, dự án, Ban QLDA đã dành trọng tâm cho công tác lập kế hoạch đầu tư dự án, công trình sao cho vừa phù hợp với yêu cầu thực tiễn vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Đặc biệt, trong quá trình triển khai dự án, Ban tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để nhà thầu triển khai dự án được thuận lợi. Phân công cán bộ quản lý dự án, gói thầu lập kế hoạch, tiến độ thi công; bám sát tiến độ thi công thực tế và giám sát, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ đề ra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với nhà thầu chậm tiến độ. Đồng thời, chủ động bám sát công trình để phát hiện và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo các công trình, dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu, sớm đưa vào phục vụ hiệu quả lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.


Một số đoạn kè đê biển do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT tỉnh Tiền Giang xây dựng

Ông Nguyễn Đàm Thanh Tuyến - Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA cho biết: “Từ khi đi vào hoạt động đến nay, nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi giúp Ban QLDA luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhìn chung các dự án đều được đầu tư đúng mục đích, đảm bảo được công năng sử dụng theo yêu cầu thiết kế và khi đi vào hoạt động đã phát huy được hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, Ban cũng đã áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý dự án, từ công tác tập huấn, đấu thầu, tổ chức các cuộc họp giữa lãnh đạo Ban với các phòng chuyên môn; giữa Ban với các nhà thầu thi công để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, nhờ đó đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quản lý tốt hơn chất lượng, kỹ mỹ thuật các công trình,… Ban đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành để theo dõi việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ đối với các phòng chuyên môn và cán bộ viên chức, người lao động của đơn vị.

Công tác lựa chọn nhà thầu luôn đảm bảo tính công khai, minh bạch và cạnh tranh. Ban QLDA quan tâm chú trọng chất lượng hồ sơ mời thầu, công tác báo cáo đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu một cách khách quan, công bằng, minh bạch và có sự cạnh tranh trên cơ sở năng lực thực tế của nhà thầu. Công tác lựa chọn nhà thầu luôn tuân thủ theo Luật đấu thầu và Nghị định số 63 nhằm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực theo hồ sơ mời thầu và đem lại hiệu quả kinh tế nhất. Để đảm bảo tính minh bạch, công khai, đảm bảo lộ trình theo quy định của Chính phủ, từ đầu năm 2022 đến nay Ban QLDA đã tổ chức đấu thầu qua mạng 100% gói thầu. Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ các gói thầu theo Thông tư 08 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Cống Phú Phong

Trong thời gian tới, Ban QLDA sẽ kết hợp với Sở NN&PTNT tiếp tục theo dõi, khảo sát, tham mưu cho UBND tỉnh lập chủ trương đầu tư các dự án có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Hoàn thiện hệ thống cống ngăn mặn tại đầu các kênh rạch ra sông Tiền trên ĐT.864 (giai đoạn 2) vùng phía Tây; Hoàn thiện hệ thống kè xa bờ bảo vệ bờ biển vùng phía Đông. Đồng thời, khảo sát, đề xuất đầu tư khắc phục các điểm sạt lở bờ sông bằng nhiều giải pháp gồm giải pháp phi công trình và công trình. Về nguồn vốn đầu tư, sẽ tham mưu UBND tỉnh tranh thủ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ kết hợp vốn ngân sách tỉnh.

Để hoàn thành các dự án thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, ngay từ năm đầu kế hoạch, Ban đã chủ động lập chủ trương đầu tư và đề xuất UBND tỉnh cho triển khai. Đến nay, Ban đã triển khai đầu tư hết danh mục các dự án giai đoạn 2021-2025, phấn đấu hoàn thành đầu tư toàn bộ các dự án trong năm 2024.

Nguồn: Vietnam Business Forum