Lấy sự hài lòng của doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả công tác cải cách thuế

09:48:46 | 17/3/2023

Tổng cục Thuế vừa có Quyết định số 05/QĐ-TCT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 với đích đến là “lấy người dân, doanh nghiệp (DN) là trung tâm, chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, DN để đánh giá hiệu quả”.

Kiểm soát chặt chẽ các văn bản quy phạm pháp luật 

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, mục tiêu CCHC năm 2023 là đẩy mạnh cải cách toàn diện từ thể chế, thủ tục hành chính (TTHC) đến xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, Bộ Tài chính số trong lĩnh vực thuế, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đáp ứng yêu cầu của người dân và DN. Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tổng cục Thuế trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ, Bộ Tài chính triển khai công tác cải cách quản lý thuế, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ; huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính; hoàn thiện hệ thống pháp luật về đổi mới cơ chế quản lý thuế.

Công tác cải cách TTHC, đặc biệt là những thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, DN sẽ bám sát thực tiễn, lấy đó làm thước đo và phải có kết quả cụ thể, thực chất. Cùng với đó, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, đảm bảo tinh gọn, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuế có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; xây dựng mô hình cơ quan thuế phục vụ, lấy người dân và DN làm trung tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động toàn ngành thông qua các công cụ số hóa, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế các cấp và chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân và DN.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Tổng cục Thuế yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, DN làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành thuế. Thường xuyên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xem xét, đánh giá về tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bản nhằm kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật ban hành chưa đáp ứng yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực thuế.

Phấn đấu đến 2025 cắt giảm 20% chi phí tuân thủ

Để đẩy mạnh cải cách TTHC, cơ quan thuế các cấp cần hoàn thiện toàn diện các quy định về nội dung, thẩm quyền. Thực hiện kiểm soát, đánh giá tác động của TTHC ngay trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và rà soát TTHC trong quá trình thực thi; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC rườm rà, chồng chéo gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có. Đặc biệt, tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đảm bảo đến năm 2025, cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành.

Phấn đấu tối thiểu 80% kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực thuế đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế được số hoá, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tối thiểu 50% người dân, DN khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đảm bảo 100% đúng hạn cho cá nhân, tổ chức; nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan thuế.

Hiền Kiên (Vietnam Business Forum)