Nhiều dự án thành phần được triển khai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

10:55:22 | 23/12/2022

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg, ngày 14-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 258/KH-UBND, ngày 28/10/2022 về thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh Sơn La, với 10 dự án thành phần.

Tổng kế hoạch vốn thực hiện 10 dự án thành phần thuộc Chương trình năm 2022 là 1.204.218 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 919.417 triệu đồng, vốn ngân sách địa phương 49.172 triệu đồng, vốn vay 219.300 triệu đồng, vốn khác 16.329 triệu đồng.


Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số

Cụ thể: Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 126 xã đặc biệt khó khăn. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cơ chế quản lý triển khai thực hiện chương trình; thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện chương trình. Đồng thời, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện chương trình và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện chương trình. Đây là cơ sở cho các cấp, các ngành và đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch trung hạn và hàng năm, giúp triển khai thực hiện chương trình kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả. Tính đến thời điểm này, công tác triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Hướng đến mục tiêu tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và người dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân tộc, cũng như các chủ trương, chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, các chương trình, dự án chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Tập trung triển khai có hiệu quả các dự án, chính sách thuộc chương trình, phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh như: Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các dự án, chính sách dân tộc.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án tại địa phương để kịp thời phát hiện và uốn nắn những sai sót trong quá trình thực hiện. Đồng thời, nhân rộng và khen thưởng những mô hình mới, cách làm hiệu quả. Thực hiện tốt công tác đánh giá sơ kết, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, dự án.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ gìn, bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết, tập quán, tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia sinh hoạt, tạo không khí phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Với sự chủ động, quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, tin rằng tỉnh Sơn La sẽ thực hiện đạt các mục tiêu chương trình đề ra, đặc biệt là chương trình năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum