Điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả

14:42:27 | 13/11/2023

Năm 2023, nền kinh tế trong nước tiếp tục gặp những khó khăn do kinh tế toàn cầu suy giảm, đây là thách thức không nhỏ đối với việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách. Trong bối cảnh đó, ngành Tài chính Phú Thọ đã chủ động, linh hoạt thực hiện các phương án ngay từ đầu năm để nuôi dưỡng, mở rộng nguồn thu.

Linh hoạt, hiệu quả trong việc tham mưu điều hành ngân sách

Bám sát Chương trình hành động số 194/CTr-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh điều hành ngân sách linh hoạt, cân đối nguồn lực thực hiện phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội.

6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn ước đạt 3.972 tỷ đồng, đạt 65,0% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 81,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ sản xuất kinh doanh trong nước ước thực hiện 3.677 tỷ đồng, đạt 64,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 79,6% so với cùng kỳ. Có 12/16 chỉ tiêu thu NSNN ước thực hiện 6 tháng đạt bằng hoặc vượt 50% dự toán HĐND tỉnh giao, nổi bật một số khoản thu đạt cao như: Thu tiền sử dụng đất đạt 85,0%; thuế thu nhập cá nhân 71,3%; tiền cho thuê mặt đất, thuê mặt nước 109,7%,...

Để có được kết quả trên, trong công tác thu ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, các ngành chức năng, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai tốt các luật thuế và làm tốt công tác quản lý thu NSNN năm 2023. Tập trung rà soát, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, quyết liệt xử lý thu nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt.

Phấn đấu hoàn thành dự toán NSNN năm 2023

Bà Vương Thị Bẩy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cho biết: Trong bối cảnh kinh tế, chính trị trên thế giới đang có những biến động khó lường, sản xuất, kinh doanh trong nước còn nhiều khó khăn, việc triển khai dự toán NSNN  trong những tháng cuối năm 2023 sẽ chịu nhiều tác động. Để đảm bảo cân đối ngân sách cũng như phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2023, Sở Tài chính sẽ tập trung một số giải pháp như sau:

Tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN theo quy định; quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất dự toán thu năm 2023 được Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao. Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu và chống thất thu thuế, thường xuyên phân tích, đánh giá cụ thể nguyên nhân tăng, giảm nguồn thu theo từng lĩnh vực, từng địa bàn quản lý, từng lĩnh vực thu để có giải pháp phù hợp. Giám sát chặt chẽ việc kê khai nộp thuế của các doanh nghiệp đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Phối hợp triển khai các biện pháp đôn đốc, xử lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất,... của các doanh nghiệp.

Kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hoàn thiện cơ sở pháp lý để thu hút các nguồn vốn đầu tư, nhất là các dự án kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; khẩn trương xây dựng và ban hành bảng giá đất làm căn cứ tính nộp tiền sử dụng đất kịp thời.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi đã được bố trí kinh phí trong dự toán; tập trung vào các nhiệm vụ còn chậm trên các lĩnh vực; tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách. Huy động, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh; thực hiện nguyên tắc giải ngân theo khối lượng và tiến độ thu thực tế.

Thực hiện nghiêm các yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ.

Ngoài ra, Sở sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách nhằm đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện TTHC.

Nguyễn Dũng (Vietnam Business Forum)