Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển

13:12:10 | 30/9/2014

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 07/7/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Công văn số 2988/HĐPH hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển.

Theo đó Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đặc biệt 28 tỉnh, thành phố ven biển) tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong thời gian từ ngày 15/7 đến ngày 15/10/2014.

Nội dung phổ biến các văn bản pháp luật sau: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); Luật biển Việt Nam; Luật biên giới quốc gia; Luật an ninh quốc gia; Bộ luật hàng hải Việt Nam; Luật thủy sản; Luật dầu khí.

Hình thức phổ biến chính như: Tăng thời lượng, tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, thôn, tổ dân phố, cụm dân cư; tổ chức hội diễn văn nghệ, thông tin lưu động có lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về biển (chú trọng tổ chức thi dưới hình thức sân khấu hóa) tại các điểm du lịch biển; …