Ứng dụng công nghệ thông tin: Khâu đột phá để xây dựng nền hành chính phục vụ

11:21:25 AM | 20/11/2017

Trong điều kiện của một tỉnh biên giới còn nhiều khó khăn, Hà Giang đã tranh thủ các nguồn lực để tập trung đầu tư cho phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và đẩy mạnh ứng CNTT vào công tác quản lý nhà nước ở tất cả các cấp trong tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT. Điều này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo ra sự minh bạch công khai, công bằng cho mọi người dân và doanh nghiệp khi làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp.

Trên cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử để có lộ trình đầu tư phát triển theo từng năm, từng giai đoạn, phát triển và sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu, phầm mềm quản lý dùng chung, trang bị các thiết bị đầu cuối (máy tính, chứng thư số..) và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT.Cụ thể, Hà Giang đã đưa vào sử dụng thống nhất phần mềm Quản lý văn bản điều hành điện tử (Vnpt iOffice) đến 100% sở, ban, ngành, 100% UBND các huyện, thành phố; 100% các UBND xã phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Phầm mềm này kết nối liên thông 4 cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã và được tích hợp chữ ký số chuyên dùng và đang cung cấp cho 19 nghìn lượt người dùng. Bình quân mỗi ngày hơn 3.300 văn bản được phát hành liên thông giữa các đơn vị.

Để tránh việc đầu tư dàn trải tại các đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang đã tham mưu để tỉnh ban hành việc sử dụng chung hạ tầng trong các cơ quan hành chính và thống nhất tập trung quản lý tại một đầu mối. Hiện nay, Hà Giang đã xây dựng 7 hệ thống dùng chung (hòm thư điện tử công vụ, hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống trang tin điện tử, chữ ký số...) điều này giúp các cơ quan, ban, ngành tiết kiệm nhiều tài nguyên và chi phí.

Mặt khác, trong điều kiện khó khăn, tỉnh đã vận động các nhà tài trợ để trang bị các thiết bị đầu cuối cho các xã, cán bộ xã vùng sâu vùng xa để họ nắm bắt và tiếp cận nhanh với CNTT, áp dụng vào công tác chuyên môn tại cơ sở.

Đối với nguồn nhân lực, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết 139 về chính sách đặc thù hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan, tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn. Theo đó, tất cả cán bộ chuyên trách CNTT đều được hưởng hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước hàng tháng. Từ chính sách đặc thù trên, Hà Giang thu hút được nguồn nhân lực có trình độ vào các cơ quan nhà nước. Toàn tỉnh hiện có 176 cán bộ chuyên trách CNTT, mỗi sở, ban, ngành cấp tỉnh có ít nhất một cán bộ; các huyện, thành phố thành lập trung tâm CNTT và có từ hai cán bộ trở lên. Hằng năm, Trung tâm CNTT Hà Giang còn phối hợp các cơ quan, các huyện, thành phố bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ về kỹ năng sử dụng các ứng dụng mới cập nhật

Với giải pháp mang tính đồng bộ, nằm trong lộ trình hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, Hà Ging đang có bước đi chính xác và đúng hướng. Những kết quả mang lại không chỉ thể hiện trực tiếp ở chỉ số ICT index (Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT) tăng lên một cách ổn định (xếp thứ 8/63 tỉnh thành) mà còn góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của tỉnh nhà.