Hơn 48.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia

08:19:52 | 4/8/2021

Đến nay, hầu hết thủ tục hành chính có tác động lớn đến cộng đồng doanh nghiệp đã được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 7 vừa qua, số hồ sơ được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 80.000 hồ sơ, với khoảng gần 800 doanh nghiệp tham gia.

Lũy kế từ khi triển khai đến hết tháng 7, có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,97 triệu hồ sơ của gần 48.500 doanh nghiệp.

Ngoài vận hành hệ thống và phối hợp với các bộ, ngành xử lý thủ tục của cộng đồng doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) đang hoàn thiện nội dung thuyết minh về giải pháp và định hướng xây dựng Đề án tổng thể xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo định hướng xử lý tập trung.

Đồng thời, xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu họp trực tuyến của Ủy ban 1899.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN.

Tháng 7, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN xấp xỉ 17.000; số C/O Việt Nam gửi sang các nước trên 31.400.

Lũy kế từ khi triển khai đến hết tháng 7, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 383.446; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 970.894.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan.

Dự kiến Việt Nam kết nối trao đổi chính thức thông tin tờ khai hải quan xuất khẩu điện tử từ ngày 1/10/2021.

Nguồn: baochinhphu.vn