Không bắt buộc doanh nghiệp sản xuất áp dụng "3 tại chỗ"

08:21:46 | 13/8/2021

Để các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp (đơn vị) chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo sản xuất kinh doanh, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ các hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch, Bộ Y tế và đặc biệt dựa trên đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Thời gian qua, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại khu vực sản xuất, Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) đã ban hành các văn bản phòng, chống dịch tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh, gồm Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của BCĐ quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 5/6/2021 của Bộ Y tế.


Không bắt buộc doanh nghiệp áp dụng "3 tại chỗ" tại khu vực sản xuất

Các hướng dẫn tại các quyết định trên nêu rõ: “Trên cơ sở hướng dẫn này và diễn biến thực tế tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chính quyền các cấp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp và đảm bảo an toàn sản xuất”.

Thời gian qua, căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế địa phương, một số tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả. Chẳng hạn, Bắc Ninh và Bắc Giang đã xây dựng phương án vừa phòng, chống dịch vừa đảm bảo sản xuất, như hình thức sản xuất “3 tại chỗ”, hoặc “1 cung đường 2 điểm đến”. Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc áp dụng mô hình phòng, chống dịch tương tự chưa thực sự hiệu quả do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.

Theo đó, Bộ Y tế đã có văn bản số 6565/BYT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc phòng, chống COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh. Văn bản nêu rõ, để các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp (đơn vị) chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo sản xuất kinh doanh, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ các hướng dẫn của BCĐ quốc gia, Bộ Y tế và đặc biệt dựa trên đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Chỉ đạo ban quản lý khu công nghiệp, UBND cấp huyện và/hoặc các cơ quan liên quan thống nhất kế hoạch, phương án phòng, chống dịch của các đơn vị đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch vừa sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai phòng, chống dịch tại các đơn vị tránh chồng chéo (không để xảy ra tình trạng nhiều đơn vị chức năng kiểm tra một doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh) để có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa theo hướng dẫn tại các Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 và Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế, đảm bảo không gây ùn tắc và tạo điều kiện cho đơn vị vận chuyển hàng hóa.

Chỉ đạo sở y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và định kỳ đối với người lao động theo hướng dẫn tại Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 5/6/2021 của Bộ Y tế, cụ thể: Xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp, hoặc test kháng nguyên nhanh khi đơn vị chưa có ca mắc COVID-19; xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca mắc COVID-19.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp, hiệp hội đã phản ánh về những hạn chế của các phương án phòng chống dịch tại doanh nghiệp hiện nay như "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 điểm đến". Đồng thời, đề xuất có những phương án khác thay thế để đảm bảo tạo thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong dịch bệnh.

Nguồn: congthuong.vn