Thu hút đầu tư vào các KCN Vĩnh Phúc 08 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc

12:44:22 | 20/9/2022

Với những nỗ lực trong công tác xúc tiến và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), 08 tháng đầu năm 2022, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 15 dự án FDI mới và 24 lượt dự án FDI tăng vốn.

Trong đó, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 261,09 triệu USD (cấp mới: 149,04 triệu USD; tăng vốn: 112,05 triệu USD), bằng 28% so với cùng kỳ năm 2021 và 87% kế hoạch năm 2022; đồng thời thu hút 12 dự án đầu tư DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.182,61 tỷ đồng, bằng 47% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 312% so với kế hoạch năm 2022.

Tính riêng trong tháng 8/2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) mới cho 05 dự án, trong đó: 01 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 15 triệu USD và 04 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký 1.750 tỷ đồng. Đồng thời cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 10,98 triệu USD.

Tính đến ngày 15/8/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc là 438 dự án, gồm 94 dự án đầu tư DDI với tổng vốn đầu tư là 24.196,09 tỷ đồng và 344 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 5.653,53 triệu USD. Trong đó, có 381 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 87% tổng số dự án; 12 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 2,7% tổng số dự án; 36 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 8% tổng số dự án…

Dự kiến trong tháng 9/2022, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc sẽ cấp GCNĐKĐT cho 3-5 dự án mới, điều chỉnh tăng vốn cho 3-4 dự án với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 15-20 triệu USD và 100 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 3-4 dự án đi vào hoạt động SXKD, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 30-35 triệu USD và các dự án DDI đạt khoảng 50 tỷ đồng.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã đặt quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KCN; tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút đầu tư theo hướng bền vững, ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường.

Nguyệt Thắm (Vietnam Business Forum)