Hải quan triển khai phân cấp giải quyết 5 thủ tục trong lĩnh vực quản lý

09:33:11 | 29/11/2022

Thực hiện phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, Tổng cục Hải quan giao Cục Thuế XNK, Cục Giám sát quản lý về hải quan và Vụ Pháp chế triển khai có hiệu quả và đảm bảo đúng tiến độ đối với 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

 Theo đó, để đảm bảo đúng tiến độ phân cấp đối với 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng phân cấp thẩm quyền giải quyết từ Tổng cục Hải quan về cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Thuế XNK chủ trì triển khai phương án phân cấp đối với Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (mã thủ tục hành chính: 1.007781).

Đồng thời, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Thuế XNK phối hợp với Cục Giám sát quản lý về hải quan sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC theo nội dung phân cấp và kiến nghị thực thi nêu tại mục 1 điểm c phụ lục 12 ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

 Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì triển khai phương án phân cấp đối với nhóm các thủ tục: Cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (mã thủ tục hành chính: 1.007651); gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (mã thủ tục hành chính: 1.007652); cấp lại mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (mã thủ tục hành chính: 1.007653); thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan (mã thủ tục hành chính: 1.007654).

Trong đó, giao Vụ Pháp chế chủ trì, Cục Giám sát quản lý về hải quan phối hợp để sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan theo nội dung phân cấp và kiến nghị thực thi nêu tại mục 2 điểm c phụ lục 12 ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg.

Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC và Thông tư 22/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính theo nội dung phân cấp và kiến nghị thực thi nêu tại mục 2 điểm c phụ lục 12 ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên nhằm cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

NguồnVietnam Business Forum