250 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

08:59:03 | 11/5/2023

Ngoài kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong kết nối Cơ chế một cửa với các đối tác trong và ngoài khu vực ASEAN.

Thời gian qua, với vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Tổng cục Hải quan tiếp tục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại ASEAN.

Trong đó tập trung nguồn lực xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung và Kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, thúc đẩy công nghiệp logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2022-2026 để báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt.

Về kết quả cụ thể, đến ngày 15/4/2023, đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

Về Cơ chế một cửa ASEAN, tiếp tục duy trì kết nối chính thức với tất cả 9 nước thành viên ASEAN để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử. Phối hợp với Ban thư ký ASEAN và các nước thành viên để trao đổi chính thức tờ khai hải quan ASEAN theo kế hoạch.

Chuẩn bị các yêu cầu liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật trong năm 2023. Trao đổi để xây dựng giải pháp, lộ trình kết nối trao đổi chứng từ điện tử giữa ASEAN và các đối tác như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Về triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, hoàn thành trao đổi thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu giai đoạn 1, tiếp tục phối hợp để tiến hành giai đoạn 2. Ký kết Biên bản ghi nhớ về Hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES) với Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc nhằm tạo thuận lợi trong thực thi Hiệp định Thương mại tự do. Hiện tại các bên đang tiếp tục hoàn thiện các vấn đề kỹ thuật để trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đại sứ quán New Zealand để triển khai trao đổi thử nghiệm chứng nhận kiểm dịch điện tử với New Zealand.

Lê Hiền (Vietnam Business Forum)