Huawei Wireless X Labs công bố Top 10 lĩnh vực ứng dụng 5G

11:44:13 AM | 21/11/2017

Tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu lần thứ 8 (Global MBBF) ở London, Anh quốc, Huawei Wireless X Labs đã công bố Sách trắng về Top 10 lĩnh vực ứng dụng 5G. Bằng cách phân tích nhiều chiều kích như sự phụ thuộc của lĩnh vực vào công nghệ 5G, giá trị kinh doanh và độ chín của dịch vụ, Sách trắng xác định 10 lĩnh vực ứng dụng 5G hứa hẹn nhất, chỉ ra định hướng tương lai cho ngành công nghiệp 5G.


Ông Ryan Ding, Ch tch Nhóm Kinh doanh Gii pháp H tng Vin thông ca Huawei (Carrier BG), công b Sách trng Top 10 lĩnh vc ng dng đin hình 5G

Báo cáo này tập trung phân tích về sự phụ thuộc của các lĩnh vực vào 5G và giá trị của lĩnh vực đó trong kỷ nguyên 5G. Theo Sách trắng, các lĩnh vực đòi hỏi băng thông cao hơn và độ trễ thấp hơn sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào 5G; và không gian thị trường rộng lớn hơn thì giá trị thương mại mà một dịch vụ có thể mang lại sẽ cao hơn. Ví dụ, khi các tài nguyên điện toán và lưu trữ của đám mây VR/AR được đặt trên đám mây, chúng ta cần một hệ thống mạng có thể cung cấp độ trễ 5ms và băng thông 9,5Gbps để đảm bảo trải nghiệm chất lượng cao. Sách trắng cũng dự báo rằng vào năm 2025, quy mô thị trường của đám mây VR/AR sẽ là 292 tỷ USD. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có thể hưởng lợi từ giá trị thương mại khổng lồ này.

Thông qua việc lựa chọn và sắp xếp, X Labs đã xác định 10 lĩnh vực ứng dụng 5G hứa hẹn nhất, bao gồm đám mây VR/AR, ô tô được kết nối, sản xuất thông minh, năng lượng được kết nối, chăm sóc sức khỏe điện tử (eHealth) không dây, giải trí gia đình không dây, thiết bị bay (drone) được kết nối, các mạng xã hội, trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) cá nhân, và thành phố thông minh. Ông Ding lưu ý rằng các nhà khai thác viễn thông có thể lựa chọn các ứng dụng 5G dựa trên chiến lược của họ để nhanh chóng xây dựng các năng lực cần thiết. X Labs cũng sẽ cập nhật các lĩnh vực ứng dụng khi tiếp tục nghiên cứu, và công bố công khai các kết quả nghiên cứu tiếp theo.

Thu Hà