Thành lập công ty cổ phần cần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập

09:31:06 | 6/10/2010

Thay vì quy định công ty cổ phần mới thành lập phải có cổ đông sáng lập như quy định cũ, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP quy định cụ thể: Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập.

Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2010, thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007.

Theo Nghị định mới, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền phát hành tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp phải thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn này, số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông được đăng ký mua.

4 phương thức chào bán cổ phần

Một trong những điểm mới của Nghị định 102/2010/NĐ-CP là quy định cụ thể việc chào bán cổ phần. Theo đó, công ty cổ phần thực hiện chào bán cổ phần theo 1 trong 4 phương thức: 1- Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả internet; 2- Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; 3- Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư không xác định; 4- Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư đã được xác định.

Sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần, công ty đăng ký lại vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

3 phương thức chuyển công ty TNHH thành công ty cổ phần

Nghị định mới nêu rõ, công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo 3 phương thức: 1- Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm người khác cùng góp vốn cổ phần, không bán cổ phần hiện có cho người khác; 2- Chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp hợp với chào bán chứng khoán ra công chúng; 3- Chuyển đổi thành công ty cổ phần kết hợp với chào bán cổ phần cho ít hơn 100 nhà đầu tư đã xác định.

Đối với công ty TNHH chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách chào bán chứng khoán ra công chúng thì điều kiện chuyển đổi, trình tự, thủ tục và điều kiện chào bán chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Theo VGP