Ngành Xây dựng Lạng Sơn: Đẩy mạnh cải cách hành chính

2:06:50 PM | 22/5/2018


Trong thời gian qua, ngành Xây dựng Lạng Sơn đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và DN. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Đông, Phó giám đốc Sở Xây dựng Lạng Sơn về vấn đề này.

Ông đánh giá sao về kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của ngành xây dựng Lạng Sơn những năm gần đây, nhất là các thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng?

Để triển khai công tác CCHC, hàng năm, Sở đã ban hành kế hoạch CCHC cho từng năm nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đặc biệt là việc rà soát TTHC, hiện nay 100% TTHC của Sở Xây dựng đã được thực hiện theo cơ chế một cửa. Để thực hiện tốt công tác rà soát TTHC, Sở Xây dựng đã xây dựng đề án cải cách TTHC giai đoạn 2017-2020, đưa ra lộ trình từng năm thực hiện nhiệm vụ từng lĩnh vực. Trong năm 2018 đưa ra rà soát 05 TTHC, trong đó có TTHC về cấp phép xây dựng nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cho cá nhân và tổ chức thuận lợi hơn.

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ Xây dựng liên quan tới công tác cấp GPXD, Sở Xây dựng đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản liên quan tới công tác cấp phép xây dựng.

Đến nay, hầu hết các TTHC liên quan đến hoạt động cấp GPXD đều được niêm yết công khai, rõ ràng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đồng thời được đưa lên website của Sở đảm bảo cho việc tiếp cận các thủ tục của các tổ chức, cá nhân được thuận lợi đồng thời hạn chế tình trạng hướng dẫn tùy tiện, gây phiền hà cho DN và người dân. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, DN đối với các TTHC của Sở trung bình đạt 95% trở lên. Các dự án về phần mềm, về hạ tầng mạng và nâng cấp website của Sở Xây dựng đã cơ bản hoàn chỉnh. Website của Sở thường xuyên được cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC đối với lĩnh vực cấp GPXD.

Hiện Sở Xây dựng đang rà soát, nghiên cứu để rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng trong Quý 2 năm 2018, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các DN, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, thuận lợi cho nhà đầu tư khi đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn tỉnh. Hiện nay Sở đang tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan trong việc tăng cường biện pháp rút ngắn thời gian cấp GPXD.

Theo kết quả khảo sát chỉ số DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2017, Sở Xây dựng là một trong 3 sở ngành xếp thứ hạng thấp, ông có nhìn nhận thế nào về kết quả này và trong năm 2018 Sở có những giải pháp nào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Sở?

Chỉ số DCCI Lạng Sơn năm 2017 đã xếp hạng Sở Xây dựng là một trong 3 sở, ngành xếp thứ hạng thấp. Đây cũng là cơ sở để Sở xác định các biện pháp phù hợp để quyết tâm khắc phục tồn tại, hạn chế. Trong năm 2018, Sở đề ra các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Sở như sau:

- Thực hiện rà soát, đánh giá lại chất lượng đội ngũ công chức thực thi công việc, trực tiếp giải quyết các TTHC để có kế hoạch đào tạo lại, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, tác phong làm việc.

- Hướng dẫn, giải quyết TTHC cho DN theo nguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằng văn bản cho DN, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung và lý do của việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

- Tích cực, chủ động hướng các dẫn DN về quy trình thực hiện các thủ tục dự án đầu tư theo pháp luật xây dựng.

- Về công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thực hiện rà soát, tham mưu kịp thời điều chỉnh theo định kỳ đối với các quy hoạch không còn phù hợp; có kế hoạch cụ thể để thực hiện tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch.

- Đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian và chi phí cấp phép xây dựng, cấp phép quy hoạch xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

- Rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của DN.

- Tạo điều kiện cho DN hoạt động theo những quyền kinh doanh đã được pháp luật quy định; xử lý nghiêm những DN vi phạm pháp luật xây dựng... để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các DN chân chính; không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để DN kinh doanh theo đúng pháp luật.

- Thực hiện tốt việc điều phối, giám sát công tác thanh tra, kiểm tra DN của các sở, ngành, địa phương theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020; kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra (không quá một lần/năm); trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng; khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo; lợi dụng công tác thanh tra, kiểm tra để gây khó khăn, nhũng nhiễu DN.