Ngành công thương Thái Nguyên: Phát huy tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế

5:43:59 PM | 25/6/2018


Thời gian qua, với việc thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các cơ sở, doanh nghiệp nên giữa nhiệm kỳ qua, ngành công thương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao.

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, nguồn lực đầu tư trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2 năm 2016-2017 đạt 103.148 tỷ đồng (chỉ tiêu của Đại hội trong cả nhiệm kỳ đạt 128.000 tỷ đồng), bình quân mỗi năm thu hút được trên 50.000 tỷ đồng cho đầu tư phát triển, trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước chiếm 4,36%, vốn của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và khu vực dân cư chiếm khoảng 36,1%; chiếm tỷ trọng cao là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 56,21%, tập trung chủ yếu ở các dự án đầu tư của Tập đoàn Samsung và các doanh nghiệp phụ trợ.Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh đã không ngừng tăng: Năm 2016 đạt 54,6% và năm 2017 đạt 55,4% (chỉ tiêu đến năm 2020 đạt 53%). Cơ cấu nội ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) có tốc độ tăng trưởng cao, năm 2017 đạt 571.425 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2016; tăng trưởng bình quân 2 năm đạt 23,1%/năm (chỉ tiêu cả nhiệm kỳ tăng bình quân 15%/năm). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) trên địa bàn năm 2017 đạt 27.665,8 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2016; tăng trưởng bình quân 2 năm đạt 17,1%/năm. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn năm 2017 đạt 23.500 triệu USD, tăng 23% so với năm 2016; tăng trưởng bình quân 2 năm đạt 21,4%/năm (chỉ tiêu cả nhiệm kỳ tăng bình quân 9%/năm).

Bên cạnh đó, một số lĩnh vực khác cũng được Đảng bộ Sở Công Thương đặc biệt quan tâm như: Công tác cải cách thủ tục hành chính không ngừng được hoàn thiện và được UBND tỉnh đánh giá cao (năm 2016 đứng đầu trong 19 sở, ban, ngành; năm 2017 xếp hạng 2/19); Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, nhất là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng hàng hóa... phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân; đầu tư phát triển hạ tầng công thương (hạ tầng khu, cụm công nghiệp, điện...) đồng bộ, chú trọng các công trình xử lý môi trường... thu hút các dự án đầu tư và chuẩn bị tốt lộ trình cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trên cơ sở đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện các mục tiêu chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra, từ đó phát huy tiềm năng, lợi thế để đề ra các cơ chế, chính sách và tổ chức quản lý hiệu quả phù hợp với thực tiễn của địa phương nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đến năm 2020. Đảng bộ Sở Công Thương đã xác định những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo phát triển ngành trong những năm tới. Trong đó, tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân; khuyến khích xuất khẩu những mặt hàng có thế mạnh, chế biến sâu và có hàm lượng công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện đời sống của người lao động; triển khai có hiệu quả Chương trình hội nhập kinh tế quốc tế; tạo mọi điều kiện để mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư, công nghệ và năng lực quản lý để phát triển kinh tế...