Tháng 7 xử lý gần 80 nghìn hồ sơ trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia

09:54:16 | 13/8/2021

Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện nội dung thuyết minh về giải pháp và định hướng xây dựng Đề án tổng thể xây dựng và phát triển hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung. Xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu họp trực tuyến Ủy ban chỉ đạo Quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Hiện đang hoàn thiện trình Bộ báo cáo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban 1899 đối với nội dung báo cáo các tháng cuối năm 2020, các tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2021 chuẩn bị Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban 1899).

Từ 15/6 – 15/7/2021 số hồ sơ được xử lý trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia xấp xỉ 80 nghìn hồ sơ với khoảng gần 800 doanh nghiệp tham gia. Đến 15/07/2021, có 226 thủ tục hành chính của 13 Bộ, Ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,97 triệu hồ sơ của gần 48,5 nghìn doanh nghiệp.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN: Tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN. Từ 15/6-15/7/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN xấp xỉ 17 nghìn C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước trên 31,4 nghìn C/O. Lũy kế đến ngày 15/07/2021: số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 383.446 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 970.894 C/O.

Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan. Dự kiến Việt Nam kết nối trao đổi chính thức thông tin tờ khai hải quan xuất khẩu điện tử từ ngày 01/10/2021.

L.H (Vietnam Business Forum)